מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הודעה על בחינת אפשרות להתקשר עם "ספק חוץ" בהתאם לתקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א(א)(1) – לרכישה והתקנת משדרי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים בטכנולוגיית DVB-T2

לכל מאן דבעי,

 

בהתאם לתקנות חובת המכרזים, מפורסמת בזאת ההודעה שבנדון. רצ"ב להודעה זו חוות דעת הגורם המקצועי לפיה, למיטב ידיעתו על פי מצב הדברים נכון למועד פרסום הודעה זו, אין בנמצא בישראל יצרנים של משדרים מסוג זה.

אדם הסבור כי קיים יצרן ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות שבנדון רשאי לפנות לגב’’ שמחה ברוך באמצעות דוא"ל לכתובת simcha@rashut2.org.il   לא יאוחר מיום 3.3.21 בשעה 17:00 ולהודיע כי קיים יצרן ישראלי אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאים ואסמכתאות מתאימות.

      

קבצים להורדה
קובץ להורדה
קובץ להורדה
לכל הידיעות ידיעה הבאה