מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

שימוע - סגירת מרבב ראשון ומעבר מטכנולוגית DVBT לטכנולוגיית DVBT-2 - במערך שידור עידן+

כידוע,  בהתאם לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012 ("חוק הפצת שידורים" או "החוק") מפיצה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מערך שידורים דיגיטליים קרקעיים הפתוחים לציבור (המכונה "עידן+").

ההפצה כיום מתבצעת  באמצעות שתי רשתות משדרים. האחת פועלת בטכנולוגיית  DVBT (להלן: "המרבב הראשון") והשנייה בטכנולוגיית DVBT2 (להלן: "המרבב השני"), כאשר את האות המופץ באמצעות אותה רשת משדרים קולט הממיר הייעודי של "עידן+" או מקלט טלוויזיה עם ממיר מובנה הנמצא בבית הצופה.

המרבב הראשון הפועל, כאמור, בטכנולוגיית DVBT משמש  להפצה של שידורים בחדות רגילה (SD) והוא בעל קיבולת נמוכה.  המרבב השני, פועל, כאמור בטכנולוגיית DVBT2 שהיא  טכנולוגיה חדשה יותר, משמש גם, בנוסף להפצת השידורים בחדות רגילה (SD) גם הפצת שידורים בחדות גבוהה (HD) והוא בעל קיבולת גבוהה יותר.

כפי שצוין, השידורים נקלטים באמצעות ממיר ייעודי הקולט את השידורים או מקלט טלוויזיה עם ממיר מובנה. בשנים האחרונות נמכרים בשוק ממירים המאפשרים צפיה בשידורים המופצים הן באמצעות המרבב הראשון והן באמצעות המרבב השני. יחד עם זאת, בידי חלק מהצופים ישנם ממירים מדור ישן יותר בטכנולוגיית  DVBT , אשר קולטים רק את שידורי המרבב הראשון ואינם מאפשרים צפייה בשידורי המרבב השני בטכנולוגיית DVBT-2הכוללים גם שידורים בחדות גבוהה (HD).

בימים אלו שוקלת  הרשות השנייה להפסיק את פעילותו של המרבב הראשון (בטכנולוגיית DVBT ) ולהעביר את השידורים המופצים על גבי המרבב הראשון למרבב השני (בטכנולוגיית DVBT-2) ובכך להפסיק את השימוש במערכות ורכיבים טכנולוגיים מיושנים ולצמצם בעלויות תפעול המערך, שבהן נושאת המדינה.

בשקילת השיקולים בדבר הפסקת פעילותו של המרבב הראשון רואה הרשות לנגד עיניה את האינטרס הציבורי ואת הצורך לוודא שהפגיעה בציבור בשל השינוי תהיה מינימלית.

יודגש, כי משמעות סגירתו של המרבב הראשון היא, בין היתר, רכישה של ממירים חדשים ע"י הציבור המשתמש כעת באותם ממירים מהדור הישן. החלפת הממיר תאפשר לקלוט את שידורי המרבב השני (שאינו נקלט על ידי ממיר מהדור הישן), דבר שיאפשר קליטה של שידורים בטכנולוגיית חדות גבוהה (HD) ויגדיל את מגוון הערוצים שעד עתה נקלטו אצל צופה אשר החזיק את הממיר מהדור הישן, ובכך לשפר את חוויית הצפייה.

יצוין כי קליטת שידורים בטכנולוגיית חדות גבוהה תלויה בקיום מכשיר טלוויזיה מתאים .

עוד יצוין כי ככל שיוחלט על סגירת המרבב הראשון, לאחר השלמת מעבר הערוצים ניתן יהיה להעביר את השידורים במהלך תקופה מסויימת רק באמצעות המרבב השני. לפיכך, ממועד ההחלטה על סגירת המרבב הראשון, במהלך התקופה שבה יועברו הערוצים וכן במהלך התקופה שבה ניתן יהיה להעביר שידורים רק במרבב השני, יוותרו שני מקומות פנויים בלבד על גבי המרבב השני, דבר שיאפשר, בתקופת הזמן האמורה (החל ממועד ההחלטה על סגירת המרבב הראשון), העלאתם של עד שני ערוצים בטכנולוגיית חדות רגילה (SD) או ערוץ אחד בטכנולוגיית חדות גבוהה (HD), זאת בנוסף לשידור שמונת הערוצים המשודרים היום בשני המרבבים. על פי הערכה, תקופת הזמן שבה יועברו הערוצים למרבב השני וכן התקופה שבה יפעל המרבב השני בלבד תהיה כ- 18 חודשים. יובהר כי ייתכן כי בשל סיבות שאינן תלויות ברשות השנייה תקופה זו תוארך במספר חודשים בודדים.

כל גורם אשר מוצא לנכון להגיב להחלטה זו של הרשות מוזמן להעביר לרשות את התייחסותו בקשר עם האפשרויות לסגירת המרבב כאמור.

גורמים המעוניינים להציג את עמדתם בנושא זה, יוכלו להגיש את התייחסותם בכתב לדוא"ל simcha@rashut2.org.il, וזאת עד ליום 15.2.2021.

לכל הידיעות ידיעה הבאה