הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות האריכה את זיכיון ערוץ 10

נציגי ישראל 10- אבי בלשניקוב, יואב הלדמן ודבורה קמחי, הופיעו היום לבקשתם בפני מועצת הרשות על מנת להודות לה ולצוות המקצועי של הרשות

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו דנה היום בקיום הוראות תיקון החוק בעניין הארכת הזיכיון לערוץ 10. המועצה קבעה כי התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 37ג(ב1) לחוק הרשות השנייה להארכת זיכיון ישראל 10 לשנתיים נוספות עד 31.12.2014-  ישראל 10 שילמה עד 31.12.2012 את חובותיה בשל דמי זיכיון, דמי הפצה ותמלוגים; התקיימו תנאי הכשירות המשפטית של ישראל 10 להחזיק בזיכיון והועברה התחייבות מצד ישראל 10 לפיה מקום מושבה של חברת החדשות של הערוץ יהיה בירושלים, לא יאוחר מיום 1.9.2013.

הרשות אישרה בישיבתה כי קיבלה את התשלומים בגין החובות השוטפים והחוב הדחוי ושולמו כל חובות התמלוגים של ישראל 10 למשרד התקשורת. בנוסף, הומצאה לרשות התחייבות של ישראל 10 כנדרש בחוק בעניין מעבר חברת החדשות לירושלים עד למועד הנדרש, והסתיימה בדיקת הכשירות המשפטית של ישראל 10, אשר העלתה כי ישראל 10 כשירה משפטית להחזיק בזכיון. לאור זאת, ביטלה המועצה את החלטתה בענין חילוט ערבויות הערוץ.

כזכור, ב 14.8.12 החליטה מועצת הרשות השנייה לחלט את מלוא ערבויות ישראל 10, בגין אי תשלום החוב שנוצר בשל חוב דמי זיכיון ותמלוגים עד ליום 31.12.2011 וכן בגין אי תשלום דמי זיכיון שוטפים לרשות השנייה עד לאותו מועד. המועצה קראה לפעילות נמרצת של המחוקק, אשר תבטיח את קיומם של לפחות שני ערוצי שידור מסחריים ושתי חברות חדשות, לטובת הציבור בישראל. שר האוצר הודיע ב 2.9.12 ליו"ר מועצת הרשות השנייה על החלטתו להקים צוות שיבחן האם ניתן להגיע להסדר עם ערוץ 10 לגבי החובות שצברו. שר האוצר ביקש מהמועצה לדחות את משלוח הודעת החילוט של ערבויות ישראל 10.

המועצה מסרה היום כי היא מברכת על כך שבעקבות תיקון החקיקה נשמרה היכולת לקיים מספר ערוצים מסחריים וכמה חברות חדשות, אשר תאפשר פלורליזם תקשורתי לטובת כלל הציבור בישראל והיצירה הישראלית.

נציגי ישראל 10 , אבי בלשניקוב, יואב הלדמן ודבורה קמחי, הופיעו היום לבקשתם בפני מועצת הרשות על מנת להודות לה ולצוות המקצועי של הרשות בראשותה של אילת מצגר על המעורבות הפעילה בכל תהליך גיבוש ההסדר והמתווה. נציגי הערוץ הודו ליו"ר המועצה, ד"ר אילן אבישר, וליו"ר ועדת הטלוויזיה, יעקב שחם, וכן ליועצת המשפטית של הרשות עו"ד הילה שמיר ולמנהל הכספים, ניר שוויקי. נציגי הערוץ הדגישו כי מעורבותה של הרשות השנייה בכל הדיונים של צוות לוקר תרמו באופן מכריע לגיבוש המתווה. נציגי הערוץ 10 אמרו כי הם מצפים להכרעת הוועדה המייעצת שהוקמה ע"י המועצה לצורך בחינת שוק התקשורת המשודרת בישראל לטובת התעשייה כולה.

  לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה