קשר עם הציבור
נציב פניות הציבור
חוק חופש המידע
פניות ציבור נבחרות
דיוור מקוון
פניות למוקד עידן+
שאלות ותשובות בנושא עידן+

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 מאפשר לכל אזרח ישראלי או תושב לקבל מידע המצוי ברשות הציבורית (כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב).

 

הממונה על חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע ברשות השנייה: אופיר ביתן.

ליצירת קשר:

טלפון: 02-6556225; 02-6556226

פקס:   02-6556296

כתובת: רחוב בית הדפוס 20, ת"ד 3445, ירושלים

דוא"ל: rozi@rashut2.org.il

 

דו"ח הממונה על חופש המידע מתפרסם במסגרת הדוחות השנתיים של הרשות השנייה.

בקשות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע

פנייה לקבלת מידע תטופל רק לאחר תשלום אגרת בקשה בסך 20 ₪  ומתן התחייבות לשאת בתשלום אגרת טיפול והפקת המידע עד לסכום של 150 ₪.

המידע יימסר לפונה תמורת תשלום בעבור טיפול באיתור המידע, הפקתו ומיונו בהתאם לתקנות חוק חופש המידע (אגרות), תשנ"ט - 1999. תקנות אלה קובעות את האגרות הבאות (המתעדכנות מעת לעת):

  • אגרת בקשה לקבלת מידע – סך של 20 ₪ (לא תוחזר לפונה במידה שהבקשה תידחה).
  • אגרת טיפול – סך של 30 ₪ בעבור כל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית.
  • אגרת הפקה – 0.20 ₪ בעבור כל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 ₪ לתקליטור מחשב שנמסר. אם המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – המבקש יישא בעלות ההפקה או  ההעתקה של המידע.

פטור מתשלום אגרה –

• לאדם המבקש מידע על אודות  עצמו וזכויותיו, פטור מתשלום אגרת בקשה וכן אגרת טיפול בעד ארבע שעות עבודה החל מהשעה הרביעית.
• נציג של עמותה רשומה, או חברה לתועלת הציבור, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד ארבע שעות עבודה החל מהשעה הרביעית.
• המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד ארבעה שעות עבודה החל מהשעה הרביעית. "גמלה" - אחת מאלה: גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980; תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972; תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954; תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992; קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט’’ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי-כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.

תשלום האגרה יתבצע באמצעות שליחת המחאה ע"ש הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.