מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הודעה לציבור על כוונה להתיר לבעל רישיון לשידורי טלוויזיה שימוש באפיק 15

בתוקף סמכותה לפי סעיף 37ד לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן: "החוק"), ולאחר שהוגשה בקשה בעניין זה בהתאם להוראת סעיף 37ד(ב) לחוק, מודיעה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ("הרשות") על כוונתה להתיר ל"כשיר לבקשת אפיק" כהגדרתו בסעיף 37ד(א) לחוק ובכלל כך בעל רישיון קיים לשידורי טלוויזיה, שימוש באפיק 15 (המהווה "אפיק חדש" כהגדרת מונח זה בסעיף 37ד לחוק).

כל גורם שהינו "כשיר לבקשת אפיק", רשאי לפנות לרשות בבקשה לעשות שימוש באפיק 15, לא יאוחר מיום 5.1.22 בדוא"ל rozi@rashut2.org.il.

לכל הידיעות ידיעה הבאה