מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

מכרז פומבי למתן שירותי ליסינג תפעולי

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי.

1.       הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי.

2.       תקופת ההתקשרות עם הזוכה היא 36 חודשים, מיום ההודעה על הזכייה.

3.       תנאי הסף להגשה מופיעים במסמכי הפנייה, באתר האינטרנט של הרשות והם בין היתר:

3.1.    רשאי להגיש  כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

3.2.    תאגיד רשום כחוק בישראל.

3.3.    מנהל ספרים כדין.

3.4.    <SPAN lang=HE style=

קבצים להורדה
קובץ להורדה
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה