מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

מכרז פומבי למתן שירותי ליסינג תפעולי

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי.

1.       הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי.

2.       תקופת ההתקשרות עם הזוכה היא 36 חודשים, מיום ההודעה על הזכייה.

3.       תנאי הסף להגשה מופיעים במסמכי הפנייה, באתר האינטרנט של הרשות והם בין היתר:

3.1.    רשאי להגיש  כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

3.2.    תאגיד רשום כחוק בישראל.

3.3.    מנהל ספרים כדין.

3.4.    המציע בעל רישיון להחכרה תפעולית מטעם משרד התחבורה, התקף נכון למועד הגשת ההצעה.

3.5.    המציע הינו בעל ניסיון מוכח במתן שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי בהיקף של לפחות 50 כלי רכב ללקוח אחד לכל שנה במהלך חמש (5) השנים האחרונות (2016-2020).

את ההצעות יש להגיש במייל: michalg@rashut2.org.il  עד המועד האחרון להגשת הצעות.

4.       המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 7 בנובמבר 2021 עד השעה 12:00.

5.       המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 24 באוקטובר 2021 עד השעה 12:00

6.       למען הסר ספק, בכל סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח מודעה זו גובר נוסח המכרז.

7.       ראו מטה פרטי ותנאי המכרז כקבצים להורדה.

קבצים להורדה
קובץ להורדה
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה