מאגר מידע
חקיקה
חוקים
מדריכים
תקנות
כללים
מעבר לרישיונות
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

מעבר לרישיונות

חיפוש במאגר חקיקה ופסיקה
טקסט:
מ:
יום  חודש  שנה 
עד:
יום  חודש  שנה 

ב- 17 בפברואר 2011 תוקן חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן -1990, באופן שמשנה את שיטת ההסדרה בתחום שידורי הטלוויזיה המסחריים מפעילות על פי מכרז וזיכיון, לפעילות על פי רישיונות שניתנים ללא הליך מכרזי.

מטרת שינוי שיטת ההסדרה היא הרחבת מספר הגורמים המשדרים באופן שייצור היצע רב יותר של תכנים, וכן מתן אופק פעולה ארוך לפעילותו של בעל רישיון.

מועד המעבר מזיכיונות לרישיונות נקבע ליום 1.1.2013, ובהמשך לכך ניתנה למועצת הרשות השנייה סמכות להתקין כללים ולקבוע הוראות בכל הנוגע להגשת בקשות לקבלת רישיון. לעיונכם: הכללים שנקבעו עד כה ע"י מועצת הרשות השנייה בעניין מועד הגשת בקשה לרישיון; בטוחות שעל מבקש הרישיון להפקיד לצורך קבלת רישיון; דרכי הגשת הבקשה והתנאים לבחינתה.

1
1