גופי שידור
ערוץ 2
ערוץ 10
15 שנה לרדיו האזורי
רדיו אזורי
סיפורי ההקמה
הקמת ערוץ 2
הקמת ערוץ 10
הקמת הרדיו האזורי
הפצת שידורים בעבר

הקמת ערוץ 2

חלום נמשך 15 דקות, הגשמתו לוקחת לעתים 15 שנה. בשנת 1990, לאחר 13 שנות תכנון, הועבר בכנסת "חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו" ונפתח עידן חדש במציאות התקשורת הישראלית. אחת המטרות בהקמת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הייתה להגדיל את הפלורליזם בערוצי השידור האלקטרוניים במדינת ישראל וליצור תחרות ביניהם.

משהוקמה הרשות השנייה החלה מהפכה תקשורתית. בפברואר 1993, פורסם מכרז הרשות השנייה בעבור שלושה בעלי זיכיון לשידורי טלוויזיה מסחריים, הממומנים מתשדירי פרסומת, בערוץ 2 החדש. המכרז היה פתוח לכל הגופים העסקיים המעוניינים, בכפוף להגבלות שנקבעו בחוק.

ב-25 במאי 1993 נבחרו הקבוצות "רשת", "קשת" ו"טלעד", מבין שבע הקבוצות שנגשו למכרז. הקבוצות קיבלו זיכיון לשש שנים עם אפשרות הארכה לארבע שנים נוספות.

ב-4 בנובמבר 1993 החלו שידורי הטלוויזיה של ערוץ 2, ולרשות הצופים נפתח אפיק צפייה חדש, טלוויזיה ציבורית-מסחרית ראשונה בישראל. ערוץ 2 מול ערוץ 1 – ערוץ ותיק, מנוסה, בעל קהל צופים נאמן (שמימונו מאגרה) והכבלים (שמימונם מדמי מנוי). כך, עם הקמתו של ערוץ 2 נשבר מונופול השידורים שבו החזיק הערוץ הראשון במשך 25 שנה. חשוב לציין, כי בעוד ערוץ 1 והכבלים ממומנים מכיסו של האזרח, ערוץ 2 ממומן כלכלית על ידי בעלי הזיכיון. על פי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, בעלי הזיכיון של ערוץ 2 פועלים תחת פיקוח ציבורי ומשלמים דמי זיכיון לרשות השנייה ותמלוגים לאוצר המדינה.

מתכונת השידורים בערוץ נגזרה מהמודל הבריטי (ששידר באותה תקופה כבר כ-30 שנה) תוך "התאמה ישראלית". המודל הישראלי יצר תרכובת של ששה גורמים שונים: שלוש חברות מסחריות, הטלוויזיה החינוכית (ששידרה בכ-7% מזמן השידור), הרשות השנייה עצמה (ששידרה עד 2% מזמן השידור) וחברת החדשות, אשר הוקמה ומומנה מהונן של שלוש החברות המסחריות. כל הגורמים חברו לשדר יחד במשך ימי השבוע, בפרקי זמן שונים, באותו ערוץ שידור.

חלוקת זמן השידור בין גורמים אלה הפכה, לכאורה, את מעשה המרכבה של לוח-המשדרים הכולל של הערוץ, לבלתי אפשרית. לוח זה, לב-לבו של השידור, חייב היה להיות בעל עניין ומגוון, לענות על צרכים שונים ולהתפרס לאורך השבוע כולו.

יום השידורים הראשון של ערוץ 2 נפל בחלקה של "טלעד" ונפתח בשעה 14:00 בשידור מבזק חדשות בן חמש דקות. בתום שנת השידורים הראשונה, התייצב ערוץ 2 בראש ערוצי הטלוויזיה הנצפים בישראל. מספר צופיו, הכפול ממספר צופי הערוץ הראשון והוותיק, הצביע על הישג נדיר וחסר תקדים, שהושג כבר בתוך שנת ההרצה.

ערוץ 2 שינה את פניה של הטלוויזיה בישראל. הפלורליזם התקשורתי, שפרץ לאוויר עם תחילת שידורי הטלוויזיה המסחרית של ישראל, שבר מוסכמות ישנות של הרגלי צפייה ויצר הרגלים חדשים. שינוי זה במפת התקשורת בישראל, גרם, בין היתר, לשינויים מהותיים בתפיסות חברתיות ובאפיון נושאים בעלי חשיבות בתודעה הציבורית. הערוץ המסחרי שימש גם גורם מרכזי בצמיחתו של שוק הפרסום בישראל.

על פי קביעת החוק, לפיו על מועצת הרשות השנייה להחליט עד שנה לפני תום תקופת הזיכיון הראשונה בנוגע לתקופת הזיכיון הבאה, החליטה מועצת הרשות כי שלושת הזכיינים ראויים להארכת הזיכיון לתקופה שנייה, בכפוף לשינויים ולשיפורים שהזכיינים נדרשו לבצע בתקופה זו. תקופת הזיכיון השנייה החלה ב-1 בנובמבר 1999 ונמשכה עד נובמבר 2003.

שנת 2003 ציינה עשור לפעילות הרשות ולשידורי ערוץ 2, ובשנה זו, בהתאם לתיקון שנקבע בחוק, הוארך הזיכיון לזכייניות ערוץ 2 בשנתיים נוספות עד לנובמבר 2005. הזיכיון הוארך בכפוף למחויבויות התוכן של ערוץ 2 בתקופת הארכת הזיכיון, תוך הדגשת העיסוק בנושאים הנמצאים בבסיס ההוויה של החברה הישראלית, קידום יצירה מקורית ותכנים איכותיים וטיפוח שוק ההפקה המקומית.

מחויבויות אלו היוו משום הנחת תשתית לקראת המכרז לתקופת הזיכיון הבאה בערוץ 2. בהתאם להוראות חוק הרשות השנייה פרסמה מועצת הרשות ב-20 בספטמבר 2004 מכרז למתן זיכיון בערוץ 2 לתקופה של 10 שנים, שתחילתה ב-1 בנובמבר 2005.

תפיסת העולם שהנחתה את הרשות בקביעת הדרישות למכרז הייתה, שמדובר בערוץ שהוא אחד הגורמים המרכזיים בעיצוב התרבות והשיח הציבורי בישראל, ושמוטלת עליו אחריות חברתית לצד המוטיבציה הכלכלית. בהתאם לכך, נקבעו עקרונות המכרז: קידום היצירה הישראלית וההפקה המקומית, העשרת התכנים המשודרים בנושאים מועדפים העוסקים בנושאי מהות בחברה הישראלית, השתקפות הולמת של הקבוצות השונות בחברה על המרקע וקידום הפריפריה החברתית והגאוגרפית.

את מסמכי המכרז רכשו שלושת הזכיינים באותה תקופה – "טלעד", "רשת" ו"קשת" וכן שתי קבוצות נוספות: "נגה תקשורת" ו"כאן". ב-31 בינואר 2005 הוגשו ארבע הצעות במכרז על ידי הקבוצות "טלעד", "כאן", "רשת-נגה" (מיזוג של חברת "רשת" ושל חברת "נגה תקשורת") ו"שידורי קשת".

ב-11 באפריל 2005 התכנסה המועצה בשבתה כוועדת המכרזים לדון בהצעות שהוגשו. הדיונים המרתוניים נמשכו כשלושה ימים. בתום הדיונים החליטה מועצת הרשות להכריז על "שידורי קשת" ו"רשת-נגה" כקבוצות הזוכות במכרז ערוץ 2, לתקופת הזיכיון הבאה.

ההצעות שהוגשו במכרז ערוץ 2 נשאו עימן מסר של התחדשות ורענון פני המרקע. ניכר, כי העקרונות שהציבה המועצה בנוגע לשינויים ולשיפורים בתקופת הזיכיון הבאה באו לידי מימוש בהצעות שהוגשו, בין אם בהגדלת התקציבים להפקה המקומית בכלל ולתכניות הדרמה והתעודה בפרט, בין אם בהעשרת המרקע בתכנים מועדפים ומתן ביטוי לקהלים שלא מצאו קודם לכן את דרכם אל המרקע, ובין אם בהעשרת המגוון הרב תרבותי.

אך בכך לא תמה הדרך. מבחנם של הזוכים במכרז ושל הרשות השנייה יהיה במימוש ההצעות ובהוצאתן מן הכוח אל הפועל.