הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

החלטות מישיבת ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ מס' 52  (כהונה נוכחית)

מתאריך: 30/10/2017

  • החלטה מס' 1    

    

   בהמשך לחוות דעתם של משרד רו"ח סומך חייקין ומשרד רו"ח ארנסט אנד יאנג בנוגע להחזרי המע"מ אשר מצביע על טעויות רישום בדוחות הכספיים, להלן החלטת המועצה:

   רשת הודיעה למועצה על תיקון הכנסות שהוצג בדוחות הכספיים המבוקרים של רשת ליום 31.12.13 בסך של כ-XXX ש"ח (בדרך של הצגה מחדש). בבקשתה ציינה רשת כי הריסטייטמנט דווח גם לרשויות המיסים על מנת לקבל החזרי מע"מ וכן לארגוני היוצרים עימם קשורה רשת בהסכמים המבוססים על תמלוג כאחוז מהמכסה השנתית על מנת להפחית את הסכומים ששולמו ליוצרים ביתר. כמו כן, הבהירה רשת כי אף לאחר ההפחתה תעמוד רשת במחויבויותיה בהתאם לחוק.

    

   על סמך ההכנסות המתוקנות מבקשת רשת, כי המועצה תפחית את מחויבויות הסוגה בהתאם לעדכון בהכנסות של רשת, בסכום של XXX על פי מדרגת ההתחייבות המכרזית של XXX, כאשר הסך הכולל להפחתה המבוקשת עומד על XXX (בחלוקה לסוגות בהתאם לאחוזים הקבועים בסעיף 16(ב) לכללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התש"ע-2009).

   לאחר שנערכה בדיקה של רו"ח מטעם הרשות בעניין זה והוא מצא, כי ההפחתה האמורה נאותה, ולאחר שרו"ח הופיע בפני המועצה והציג ממצאיו בפניה, מחליטה המועצה לאשר את בקשתה של רשת ולהפחית את הסכום המבוקש מתכנית ההשלמות של רשת להשלמות בתקופת הרישיון, בהתאם להמלצת הנהלת הרשות בעניין.

  • החלטה מס' 2    

   בהמשך לבקשת רשת מיום 26.10.16 למתן רישיון לשידורי טלוויזיה ולהחלטת המועצה מיום 29.1.17 לפיה רשת כשירה לבקשת אפיק ולבקשת רישיון, בכפוף לתנאים שנקבעו בה, קובעת המועצה, כי:

   א.      המועצה נוכחה כי רשת שילמה את התמורה בעד אפיק 13 שהוקצה לה במכרז (בהתאם לחובתה בסעיף 10(2) לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים ותנאים לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה), התשע"ב-2011.

   ב.      בהתאם לדיווח הנהלת הרשות, המועצה נוכחה, כי המחויבויות שנקבע בהחלטתה מיום 29.1.17 כי יושלמו בתוך תקופת הזיכיון, הושלמו כאמור (הושלם חוסר מהשנים 2013-2015 בהשקעה בסרטי קולנוע ישראליים בסך של XXX והושלם חוסר משנת 2015 בדמי זיכיון ודמי הפצה בסך XXX פרט לסך של XXX בהשקעה בסרטי קולנוע ישראליים (לרשת ערבות בנקאית כנגד החוסר האמור). בנסיבות העניין, קובעת המועצה, כי מדובר בהפרה זניחה שניתן להאריך את התקופה להשלמתה, כך שעל רשת יהיה להשלים את החוסר של XXX עד ליום 29.1.18.

   ג.        בהתאם להמלצת הנהלת הרשות, המועצה קובעת כי החוסר שהוצג בפניה לשנת 2016, בהיקף של XXX במכסה המשותפת לארבע הסוגות, מהווה הפרה זניחה של הוראות החוק, הכללים והזיכיון, כמובנו של מונח זה בסעיף 71ד(ז) לחוק הרשות השניה. המדובר בהפרה הניתנת לתיקון והיא זניחה בייחוד בהתחשב בהיקף ההשקעה והמחויבויות שבוצעו על ידי רשת לאורך שנות זיכיונה ועל רשת יהיה לתקנה תוך שנה, ולהעמיד ערבות בנקאית אוטונומית בגובה ההפרה להבטחת תיקונה.

   ד.      בנוסף יצוין, כי לעניין החוסר בהיקף של XXX במכסת הדרמה, שנקבע בהחלטת המועצה מיום 29.1.17 כי ניתן לתקנו ולהעמיד ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת תיקונו-  רשת העמידה ערבות בנקאית כאמור ועל פי דיווח הנהלת הרשות, רשת השלימה חוב זה בשנת 2016 למעט סך של XXX. המועצה קובעת כי על רשת להשלים את הסך של XXXעד ליום 29.1.18.

   לאור האמור לעיל, תועבר לרשת תכנית השלמה מעודכנת.

   ה.      בהתאם לסעיף 34(ב3) לחוק, הרשות המליצה לשר האוצר על גובה התמורה בגין הארכת תקופת הזיכיון של רשת וכשתיקבע התמורה, יהיה על רשת לשלמה, והמועצה תראה תנאי זה כתנאי מהותי ברישיון של רשת.

    

   ו.        בנוגע לבטוחות שהיה על רשת להעמיד לפי כללי הבטוחות ולפי החלטת המועצה מיום 29.1.17-  על רשת היה להעמיד את הבטוחות בסכומים שפורטו בהחלטות המועצה הקודמות בעניין ובכללי הבטוחות בנוסחם טרם התיקון. על פניו, מדובר בהפרה שאין לה הצדקה. יחד עם זאת, לדעת המועצה ניתן לתקנה בטרם יינתן הרישיון, והיא מורה לרשת לתקן את ההפרה כדלקמן:

   1. על רשת להעמיד את הבטוחות לפי כללי הבטוחות בנוסחם כפי שתוקנו  על ידי המועצה;

   2. לעניין הערבויות שרשת נדרשה להעמיד כנגד התחייבויות בתחום התוכן הנובעות מהפרשי הכנסה, על רשת להעמיד ערבויות בסך של XXX(יצוין כי מתוכם הועמדה ערבות על סך של XXX)

   על רשת להעמיד את הבטוחות כאמור עד מחר (יום 31.10.17) בשעה 11:00, כתנאי למתן הרישיון.

                                                                                

   ז.       בכל הנוגע להתחייבויות שיש להשלימן ביחס לשנת 2016 אשר הדוח השנתי בעניינן אושר היום, על רשת להעמיד את הערבויות בגינן, בתוך ארבעה חודשים ממועד ההחלטה, והמועצה תראה תנאי זה כתנאי להמשך השידורים של רשת על פי הרישיון. המדובר בערבויות כדלקמן:

   1.       על רשת להעמיד ערבות בסך של 14.1 XXX, כנגד התחייבויות בתחום התוכן הנובעות מהפרשי הכנסה;

   2.       על רשת להעמיד ערבות בסך XXX נגד ההפרה הזניחה משנת 2016.

   ח.      יצוין, כי בנושאים בהם לא שינתה החלטה זו מהחלטת המועצה מיום 29.1.17, נותרת ההחלטה הקודמת על כנה, ובכלל כך ביחס לשנת 2017.

    

   בכפוף לאמור לעיל, המועצה מחליטה כי יינתן לרשת רישיון שידורים בהתאם לחוק, ומועד תחילת השידורים יהיה יום 1.11.17.

    

   המועצה מאחלת לרשת הצלחה.

  • החלטה מס' 3    

   בהמשך לבקשת קשת מיום 31.10.16 למתן רישיון לשידורי טלוויזיה ולהחלטת המועצה מיום 29.1.17 לפיה קשת כשירה לבקשת אפיק ולבקשת רישיון, בכפוף לתנאים שנקבעו בה, קובעת המועצה כי:

   א.      המועצה נוכחה כי קשת שילמה את התמורה בעד אפיק 12 שהוקצה לה במכרז (בהתאם לחובתה בסעיף 10(2) לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים ותנאים לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה), התשע"ב-2011).

   ב.      בהתאם לדיווח הנהלת הרשות, המועצה נוכחה כי החוסר של XXX בדמי הפצה שנקבע בהחלטתה מיום 29.1.17 כי יושלם בתוך תקופת הזיכיון, הושלם כאמור.

   ג.        בהתאם להמלצת הנהלת הרשות, המועצה קובעת כי החוסר שהוצג בפניה לשנת 2016, בהיקף של XXX במכסת סרטי התעודה המיוחדים מהווה הפרה זניחה של הוראות החוק, הכללים והזיכיון, כמובנו של מונח זה בסעיף 71ד(ז) לחוק הרשות השניה. המדובר בהפרה הניתנת לתיקון והיא זניחה בייחוד בהתחשב בהיקף ההשקעה והמחויבויות שבוצעו על ידי רשת לאורך שנות זיכיונה ועל קשת יהיה לתקנו תוך שנה ולהעמיד ערבות בנקאית אוטונומית בגובה ההפרה להבטחת תיקונה.

   ד.      תועבר לקשת תכנית השלמה מעודכנת.

   ה.      בהתאם לסעיף 34(ב3) לחוק, הרשות המליצה לשר האוצר על גובה התמורה בגין הארכת תקופת הזיכיון של קשת וכשתיקבע התמורה, יהיה על קשת לשלמה, והמועצה תראה תנאי זה כתנאי מהותי ברישיון של קשת.

   ו.        בנוגע לבטוחות שהיה על קשת להעמיד לפי כללי הבטוחות ולפי החלטת המועצה מיום 29.1.17: על קשת היה להעמיד את הבטוחות בסכומים שפורטו בהחלטות המועצה הקודמות בעניין ובכללי הבטוחות נוסחם טרם התיקון. על פניו, מדובר בהפרה שאין לה הצדקה, יחד עם זאת, לדעת המועצה ניתן לתקנה בטרם יינתן הרישיון, כדלקמן:

   1.       על קשת להעמיד את הבטוחות לפי כללי הבטוחות בנוסחם כפי שתוקנו על ידי המועצה;

   2.       על קשת להעמיד ערבות בסך של XXXכנגד התחייבויות בתחום התוכן הנובעות מהפרשי הכנסה;

   על קשת להעמיד את הבטוחות כאמור עד מחר (יום 31.10.17) בשעה 11:00, כתנאי למתן הרישיון.

   ז.       בכל הנוגע להתחייבויות שיש להשלימן ביחס לשנת 2016 אשר הדוח השנתי בעניינן אושר היום, על קשת להעמיד את הערבויות בגינן, בתוך ארבעה חודשים ממועד ההחלטה, והמועצה תראה תנאי זה כתנאי להמשך השידורים של קשת על פי הרישיון. המדובר בערבויות כדלקמן:

   1.       על קשת להעמיד ערבות בסך של XXX, כנגד התחייבויות בתחום התוכן הנובעות מהפרשי הכנסה;

   2.       על קשת להעמיד ערבות בסך XXX כנגד ההפרה הזניחה משנת 2016.

   ח.      יצוין, כי בנושאים בהם לא שינתה החלטה זו מהחלטת המועצה מיום 29.1.17, נותרת ההחלטה הקודמת על כנה, ובכלל כך ביחס לשנת 2017.

    

   בכפוף לאמור לעיל, יינתן לקשת רישיון שידורים בהתאם לחוק, ומועד תחילת השידורים יהיה יום 1.11.17.

    

   המועצה מאחלת לקשת הצלחה.

  • החלטה מס' 4    

   בעת המעבר לשידורים במסגרת הרישיון ביקשו רשת וקשת הפחתת ערבויות שעליהן להעמיד כתנאי למתן רישיון, כנגד תכניות השלמה למחויבויות הנובעות מהפרש הכנסה. המועצה סבורה כי בעת הזו, ובשים לב למכלול המחויבויות המוטלות על בעלי הרישיון ולמכלול השינויים במפת התקשורת והיצע התכנים לציבור, ועל מנת לאפשר לבעלות הרישיון להשקיע את מירב המשאבים שלהן במסך, יש מקום להפחית את הערבויות המוטלות עליהן ובכלל כך לבחון המרת חלקן לכתבי התחייבות.

   המועצה תפעל לשינוי וקידום החקיקה כך שתותאם לשינויים ותמורות בשוק התקשורת כפי שפורט לעיל.

  • החלטה מס' 5    

   לעניין המצב שנוצר בשידורי ערוץ 2 כך ששלושת ימי השידור האחרונים בערוץ הינם ימים של "שידורי קשת בע"מ", קיימה המועצה דיון בעניין. בתום הדיון ובמצב שנוצר ועל מנת להבטיח שוויון והוגנות ככל האפשר, מחליטה המועצה, לעשות שימוש בסמכותה בהתאם לסעיף 48 לחוק ולקבוע כי ביום השידורים האחרון ישובצו תשדירי הרשות השנייה המיידעים את הציבור בדבר המעבר לאפיקי השידור החדשים, בין השעות 19:00-24:00, חמש פעמים בשעה, בכל אחת מהשעות האמורות. אורכו של התשדיר שיש לשדר הוא  30 שניות. על התשדיר להיות משובץ במיקום בולט בהתאם להנחיית הנהלת הרשות.

   המועצה מנחה את הנהלת הרשות לשיבוץ תשדירי הרשות, במידת האפשר, גם בשידוריהם של בעלי הזיכיון לשידורי רדיו אזוריים.

  חזרה לחיפוש