הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

החלטות מישיבת ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ מס' 51  (כהונה נוכחית)

מתאריך: 30/10/2017

  • החלטה מס' 1    

   בהמשך להחלטתה מיום 28.8.17 ומיום 10.9.17 ולעמדות שקיבלה המועצה במסגרת השימוע שפרסמה ביום 13.9.17, קיימה המועצה דיון בנוסח כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (בטוחות לרישיון לשידורי טלוויזיה), תשע"ב-2011 (להלן: "כללי הבטוחות") ומחליטה לאשר את הנוסח כפי שפורסם במסגרת השימוע. יחד עם זאת, מחליטה המועצה כי הפיקדון שהפקדתו נדרשת לפי סעיף 3(2) לכללים יומר לערבות בנקאית אוטונומית. מובהר, כי ככל שבעלי היכולת במבקש או בבעל רישיון יעדיפו העמדת ערבויות על העמדת כתבי התחייבות כאמור, לגבי מלוא הסכום או חלקו, ויעמידו ערבות בנקאית בהתאם להנחיות המנהל, תראה בכך המועצה משום מילוי דרישת הכללים בענין זה. המועצה מסמיכה את היועצת המשפטית לתאם את הנוסח עם משרד המשפטים ולפרסם את הכללים, בכפוף לתיקוני נוסח ככל שיידרשו.

    

  • החלטה מס' 2    

   בהמשך להחלטותיה של ועדת טלוויזיה מהימים 27.10.16, 20.4.17 ו-15.5.17 ובתום דיוניה של המועצה מהימים 28.8.17 ו-10.9.17 החליטה המועצה לקיים שימוע בנוגע לתיקונים בנוסח הכללים ובכתב הרישיון, בין היתר, בקשר לטכנולוגיית ה-HD. לאחר בחינת העמדות והצעות לשינויים שהובאו בפניה, המועצה מחליטה:

   א.      לעניין הדרישות ההנדסיות שבהן יידרש לעמוד בעל רישיון לשידורי טלוויזיה והוספת תקן לשידורים בטכנולוגית חדות גבוהה (HD) וכן הוספת תקן DVB-T2 המצוינות בתוספת השלישית לכללי הרשות השנייה (הליכים ותנאים לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה), תשע"ב-2011, , מחליטה המועצה  לאשר את נוסח הכללים כפי שיצא לשימוע ובתוספת תיקון לפיו  במקום להכפיל את כמות התמסורות להעברת השידורים ב-HD, בעל הרישיון רשאי לספק לרשות ולהתקין במש"ב, על חשבונו ובאחריותו, ממירים מ-HD ל-SD, תוך שמירה על כל הדרישות ההנדסיות והתפעוליות המופיעות בתוספת השלישית ובאישור הרשות. המועצה מסמיכה את היועצת המשפטית לדאוג לתיאום נוסח הכללים עם משרד המשפטים ולפרסמם, בכפוף לתיקוני נוסח ככל שיידרשו.

   ב.      בנוגע לנוסח ההוראה בכתבי הרישיונות (לשידורי טלוויזיה ולשידורי חדשות) העוסקת בטכנולוגיות שידור מתקדמות – המועצה מאשרת את התיקון לנוסח כפי שיצא לשימוע, שלפיו המעבר ל-HD בהוט ויס יהיה  החל מיום 1.11.17.

  • החלטה מס' 3    

   תכניות ההשלמות כפי שייקבעו יצורפו כנספח לרישיון לשידורים. יצויין, כי בכל הנוגע ליתר הכללים והוראות הרישיון שלגביהן קוים שימוע כאמור, תדון המועצה בישיבותיה הבאות.

  • החלטה מס' 4    

   קשת ביקשה את מינויים של שני דירקטורים עצמאיים, גב’’ גאני ומר לורברבוים. בהמשך לחוות הדעת המשפטית שהועמדה בפניה, המועצה מחליטה לאשר את מינויה של גב’’ גאני כדירקטורית עצמאית בקשת.

   באשר לבקשתה של קשת למנות כדירקטור עצמאי את מר לורברבוים, ובהמשך לחוות הדעת המשפטית שהוצגה בפניה, המועצה קובעת כי בתוך חודש ימים על קשת יהיה להציג מועמד כשיר לכהונה כדירקטור עצמאי, על מנת שיאושר דירקטור עצמאי נוסף לקשת.

   עד אישור המינוי של מועמד כשיר נוסף כדירקטור עצמאי, קשת לא תוכל לקבל החלטות בעניינים המנויים בסעיף 10(5)(ג) לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים ותנאים לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה), תשע"ב-2011 ללא נוכחותה של גב’’ גאני בדיון ובהצבעה וכן, על גב’’ גאני להיות חברה בוועדת הביקורת של קשת. 

  • החלטה מס' 5    

   המועצה מאשרת את הדוח השנתי לשנת 2016, לפי הצעת הנהלת הרשות.

  • החלטה מס' 6    

   לעניין תכנית העבודה לשנת הרישיון הראשונה (2018) ולוח השידורים של העונה הראשונה (נובמבר 2017- אפריל 2018) של קשת, המועצה קיימה דיון בתכנית ובלוח השידורים שהוגש על ידי קשת. בתום הדיון ובהמשך להמלצת הנהלת הרשות, המועצה מחליטה לאשרם. המועצה מדגישה, כי סיווג התכניות על ידי הנהלת הרשות ייקבע רק לאחר צפייה בהם ובחינת נאותות ההפקה, בהתאם להוראות הדין.

  • החלטה מס' 7    

   לעניין תכנית העבודה לשנת הרישיון הראשונה (2018) ולוח השידורים של העונה הראשונה (נובמבר 2017- אפריל 2018) של רשת, המועצה קיימה דיון בתכנית ובלוח השידורים שהוגש על ידי רשת. בתום הדיון ובהמשך להמלצת הנהלת הרשות, המועצה מחליטה לאשרם. רשת תעדכן את הרשות בנוגע לשידורה של התכנית "לילה טוב ישראל" עד יום 2.11.17. כן, תדרש רשת להציג בפני הרשות את תכנית העבודה השנתית שלה להשקעה בקולנוע, עד תום ינואר 2018. המועצה מדגישה, כי סיווג התכניות על ידי הנהלת הרשות ייקבע רק לאחר צפייה בהם ובחינת נאותות ההפקה, בהתאם להוראות הדין.

  • החלטה מס' 8    

   בהתאם לסעיף 71ד(יג) לחוק הרשות השניה, בהמשך לבקשתן של רשת וקשת לרכוש את חברת החדשות של ערוץ 2 ולהחזיק בה במשותף, המועצה נוכחה כי קשת ורשת שילמו לרשות בעד רכישה כאמור, כל אחת, מחצית מסכום הערכת השווי. המועצה מחליטה :

   א.      לאשר את לוח השידורים של חברת החדשות שהוגש על ידי רשת וקשת לאחר שקיימה דיון בעניין ושמעה את  המלצת הנהלת הרשות, ובכלל כך באשר לשינוי הסיווג של התכנית "שש עם", ובהתחשב בכך שהמועצה התרשמה כי חברת החדשות תשדר בהיקף ובמתכונת שידורי החדשות כקבוע בסעיף 71ד(יג)(2)(א) לחוק הרשות השניה.  

   ב.      חברת החדשות המשותפת תגיש לאישורה של המועצה תקציב תפעול שוטף, לא יאוחר מיום 1.12.17, ובהתחשב בסעיף 71ד(יג)(א)(2) לחוק. עד אישור התקציב על ידי המועצה תפעל חברת החדשות בהתאם לסעיף 13(ב) לתקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (כספים), התשנ"ב-1992.

   ג.         קשת ורשת יוכלו להחזיק בחברת החדשות המשותפת לתקופה של שלוש שנים , מיום תחילת תוקפם של הרישיונות לשידורי טלוויזיה, כקבוע בחוק.

   לאור האמור, המועצה מעניקה לחברת החדשות הישראלית בע"מ רישיון לשידורי חדשות שיום תחילתו ביום תחילת תוקפם של הרישיונות לשידורי טלוויזיה.

   המועצה מאחלת לחברת החדשות בהצלחה.

  חזרה לחיפוש