קשר עם הציבור
פנייה לעידן+
פנייה לנציב
עידן +
מערך עידן+

תנאי שימוש

כללי

 • הרשות השנייה (להלן: "הרשות השנייה" ) מציעה את השימוש באתר מידע ברשת האינטרנט ובמידע הכלול בו (להלן "האתר" ) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, וכפוף לכל שינוי שיוכנס בהם בעתיד.
  המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר לאתר.

 • רשות השימוש באתר ניתנת למטרות פרטיות ובלתי מסחריות בלבד.

 • השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל הנאמר בתנאי השימוש המפורטים להלן.

זכויות יוצרים

 • לפי דיני זכויות היוצרים התקפים במדינת ישראל ועל פי אמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים באתר ובחומר המוגן המופיע באתר שייכות לרשות השנייה, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.
  המונח "החומר המוגן" כולל בין השאר, בלי לגרוע מכלליות האמור, טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה.

 • המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן, לפי ההוראות הקבועות בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט, כאמור, מתוך החומר המוגן חייב לציין את המקור לציטוט בין אם הוא הרשות השנייה ובין אם הוא מקור אחר. אסור למשתמש לעשות כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, בחומר המוגן או לעשות כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך של החומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשמם של הרשות השנייה או של גורם אחר בעל זכויות היוצרים בחומר המוגן.

 • כפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או לפרסם בכל צורה ואמצעי חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הרשות השנייה.

אחריות

 • השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). הרשות השנייה לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר.

 • הרשות השנייה לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, או לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או כל צד ג'.

 • הרשות השנייה לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק הנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בו

 • לעניין סעיף זה, "הרשות השנייה" משמע, לרבות עובדיה, נציגיה וכל המועסק מטעמה.

קישורים

 • באתר זה נמצאים קישורים ("Links") לאתרים אחרים. ההוראות להלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

 • הקישורים מובאים לנוחיות המשתמש בלבד.

 • אם לא צוין אחרת באתר, אין בין הרשות השניה לבין בעלי אתרים חיצוניים שאינם שייכים לרשות השנייה (להלן: "אתרי צד ג'"), יחסים משפטיים או מסחריים.

 • אין לרשות השנייה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרי צד ג', וכן אין הרשות השנייה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרים אלו, או לפיקוח עליהם.

 • אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה, או העדפה על ידי הרשות השנייה לאתרים אלו, לרבות למסמכים למידע ולכל חומר אחר הנמצא בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ושירותים המוצגים בהם.הרשות השנייה לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים באתר.

 • בלי לגרוע מכלליות האמור, יודגש לעניין זה, כי הרשות השנייה אינה אחראית לתוכן ידיעות מאתרי צד ג', המובאות באתר ואין בפרסומן באתר כדי לאשר את תוכנן. התנאים המפורטים לעיל לעניין "קישורים" יחולו גם על ידיעות אלה.

שמירת סודיות

 • מידע אישי שנמסר לרשות השנייה באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981-.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

 • אם תתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון

דין ומקום שיפוט

 • על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

 • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השימוש באתר, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בלבד.

פניות לרשות השנייה

 • בכל שאלה אודות אתר זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הרשות השנייה, ניתן לפנות ישירות לרשות השנייה בדואר אלקטרוני, בכתובת: rashut@rashut2.org.il.