מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

מאמרים

חיפוש במאגר מאמרים
טקסט:
מתאריך: עד תאריך:

איפה הם היום? הערבים, המזרחים, העולים, הדתיים והנשים

מאת: נחמה לאור, סמנכ"ל אסטרטגיה ומחקרממצאי מחקר המעקב (אוקטובר 2004 – מרס 2005) מצביעים על שיפור בגיוון התרבותי בשידורים.

נחמה לאור, סמנכ"ל אסטרטגיה ומחקר
  נחמה לאור, סמנכ"ל אסטרטגיה ומחקר

לצפייה בדוח מחקר המעקב - הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא לחצו כאן.

 

באוגוסט 2004, הציגה הרשות השנייה את ממצאי המחקר על הגיוון התרבותי בשידורים. המחקר נערך בשיתוף ד"ר אלי אברהם וד"ר ענת פירסט והציג בצורה מקיפה ומעמיקה, באמצעות שיטות מחקר מגוונות, את היעדרן של קבוצות חברתיות שונות ממרקע הטלוויזיה. הממצא המרכזי במחקר הראה שלמעלה מ-60% מהדמויות שהופיעו במהלך שנת 2003 על המרקע בשעות צפיית השיא, תאמו את הפרופיל שמייצג את קבוצת הרוב בחברה הישראלית: גברים, יהודים חילוניים וותיקים. מקומם של הערבים, העולים החדשים, הנשים, המזרחים, החרדים והדתיים הלאומיים – כמעט שנפקד מתכניות הטלוויזיה.

 

הרשות לא הסתפקה בהצגת ממצאי המחקר לציבור ונקטה במדיניות מכוונת בתחום הזה. היא שמה את נושא קידום הרב תרבותיות כדגל מרכזי בפעילותה מול זכייני השידור. הנושא בא לידי ביטוי במכרז ערוץ 2, שבו נכללו דרישות להצגת תכנית עבודה מקיפה בתחום זה. תכנית העבודה צריכה הייתה לכלול התייחסות לנושא, במישורים שונים: החל משילוב חברי הקבוצות השונות בכוח האדם של הזכיין, דרך גיוון בייצוג על המרקע וכלה בשידור "תכניות מועדפות", שעצם מהותן עיסוק בהוויית החיים של קבוצות חברתיות שהנגישות שלהן למרכזי הכוח בחברה, נמוכה.

 

מעבר למדיניות המכוונת הזו – הרשות הבטיחה להמשיך ולעקוב מעת לעת אחר הגיוון התרבותי באמצעות כלי מדידה מחקריים. מחקר מעקב ראשון בנושא בוצע ברבעון האחרון של 2004 וברבעון הראשון של 2005 (אוקטובר 2004 – מרס 2005). נבחנו בו (כמו במחקר הקודם) שעות צפיית השיא בערוצים 2 ו-10.

 

ממצאי המחקר מצביעים על תחילתו של שינוי בגיוון התרבותי בשידורים. הדמות הדומיננטית שמייצגת את קבוצות הרוב בחברה הישראלית – דמות הגבר, היהודי, החילוני, הוותיק – הופיעה בשכיחות נמוכה יותר ביחס למחקר הקודם, ונמצאה ירידה של 10% בשכיחות ההופעה של פרופיל זה מ-60%, במחקר שבחן את שנת 2003, ל-50% .

 

ממצאים עלו מעידים על ירידה של ממש, שמשמעותה גיוון נרחב יותר בדמויות המופיעות על מרקע הטלוויזיה. גיוון המאפשר לצופים שיקוף פלורליסטי יותר של החברה הישראלית והזדמנות ראויה יותר להכרת מרכיביה השונים.

 

ממצאי המחקר מראים כי ניכרת עלייה בשיעור הדמויות מקרב הדתיים הלאומיים שהופיעו על המרקע ועל עלייה מרשימה בשיעור הנשים המופיעות על המרקע (מ-24% ל-32%. ממצא מובהק מבחינה סטטיסטית). כמו כן נראה שיפור בשיעור הדמויות מקרב העולים, בעיקר בתכניות המציאות. יש לציין כי מהמחקר עולה שתכניות המציאות (ריאליטי) מאפשרות שילוב מגוון יותר של קבוצות חברתיות. ניכר שתכניות אלה מהוות פורמט נוח ליצירת גיוון תרבותי.

 

למרות השיפורים הללו קיימת עדיין בעייתיות גדולה בייצוג. הבעיה ניכרת בעיקר בקרב קבוצות הערבים והעולים החדשים. הקבוצות הללו מופיעות עדיין בשכיחות נמוכה ביחס לחלקן באוכלוסייה ואיכות ההצגה שהן זוכות לה נמוכה.

  

משמעות הדבר היא שהמאמצים שנעשו, אף כי הם בעלי משמעות, אינם מצביעים בינתיים על איזון ראוי בייצוגם של חברי הקבוצות השונות על המרקע. הרשות מתכוונת להמשיך ולעקוב אחר פעילות הערוצים שבפיקוחה, ולבחון דרכים נוספות לעידוד ולחיזוק מגמות השיפור שהתגלו במחקר מעקב ראשון זה. עלינו לפעול לשילובם של חברי הקבוצות השונות במשאב האנושי בארגוני השידור, לעודד עיסוק בתכנים, המאופיינים בגיוון תרבותי, לדרוש את שילובן של דמויות מקבוצות המיעוט בתכניות השונות בתפקידים מגוונים וכן להמשיך ולשאוף לדיון ציבורי ער ולהגברת המודעות הציבורית לחשיבותה של סוגיה זו.

 

רשימת התגובות למאמר

הוספת תגובה

מאמרים נוספים
1 2 3 4 5 6
הבא