מי אנחנו
על אודות
תפקידי הרשות
מבנה הרשות
מועצת הרשות
הנהלת הרשות

תפקידי הרשות

הרשות השנייה מסדירה את שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריים בדרך של הענקת זיכיונות לגופי שידור, קביעת כללים והנחיות לפעילותם של בעלי הזיכיון בטלוויזיה וברדיו ובקרה על ביצועיהם. במילוי תפקידה הרשות פועלת לייצג, לשרת ולקדם, על בסיס החוק ובמקצועיות, את האינטרס הציבורי על מרכיביו השונים ולקדם ערכים חברתיים ותרבותיים בתקשורת המסחרית. במסגרת זאת, הרשות יוזמת ומובילה תהליכים המשפיעים על התקשורת בישראל.

הרשות מחויבת על-פי חוק למגמות המרכזיות הבאות:  

 - קידום היצירה העברית והישראלית.
 
 - טיפוח אזרחות טובה וחיזוק ערכי הדמוקרטיה וההומניזם.
 
 - מתן ביטוי למורשת היהודית וערכיה ולערכי הציונות.
 
 - מתן ביטוי לתרבות העמים, ליצירה האנושית ולערכי הציביליזציה לדורותיה.
 
 - קיום שידורים בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסייה הדוברת ערבית, וקידום ההבנה והשלום עם המדינות  השכנות בהתאם למגמות היסוד של המדינה.
 
 - מתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה הישראלית באזורי הארץ השונים ובצורות ההתיישבות השונות ולהשקפות השונות הרווחות בציבור.
 
 - שידור מידע מהימן, הוגן ומאוזן.
 
 - קיום שידורים להקניית השכלה לכלל הציבור ולאוכלוסיות מוגדרות.
 
 - קיום שידורים בשפות זרות לעולים חדשים ולתיירים.
 
 - מניעת שידורים אסורים לפי חוק הרשות השנייה וחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים.

במסגרת תפקידיה מקיימת הרשות מגוון פעולות, ובהן:

 - קידום שידורים שיש בהם עניין ציבורי באמצעות מכסות לתכניות מסוגה עילית, קביעת רמת השקעה נאותה בתכניות אלה, וכן מכסות לתכניות מועדפות.

 - קיום מכרזים לשידורים בטלוויזיה וברדיו האזורי והענקת זיכיונות.

 - קביעת כללים, בין היתר בנושא אתיקה בתכניות ובפרסומות.

 - פיקוח על הזכיינים.

 - הפצת שידורי הטלוויזיה המסחרית ציבורית בישראל.

 - תמיכה ביוצרים צעירים וביצירה מקומית והפקת תכניות וסרטי תעודה.

 - קידום אוריינות תקשורת בשיתוף עם משרד החינוך.

 - שותפות והובלה בקידום תהליכים המשפיעים על התקשורת בישראל.

אופן הביצוע של פעילות ההסדרה והפיקוח:

  • צפייה והאזנה יזומים או על פי תלונות, לשידורי הטלוויזיה והרדיו.
  • בדיקה שללוחות השידורים, ניתוחם ואישורם, לאור החוק, הכלללים ותנאי הזיכיון. 
  • בדיקה של סוגיות תוכן נבחרות, העולות מתלונות הציבור, מזיהוי מגמות ומפיקוח שוטף על השידורים.
  • קביעת כללים והנחיות המנחים את פעילותו של בעל הזיכיון ומחייבים אותו.

חריגה מתנאי הזיכיון:

כאשר הרשות מאתרת הפרה לכאורה של תנאי הזיכיון, היא מתחילה בתהליך ובו בירור המקרה עם בעל הזיכיון והידיינות פנימית בוועדת ההפרות. בסיום התהליך קובעת הרשות אם המקרה יירשם כהפרה של תנאי הזיכיון. כאשר נקבע כי מדובר בהפרה, בידי הרשות מגוון אמצעי אכיפה והטלת סנקציות על בעלי הזיכיון, לרבות חילוט ערבויות ושלילה של זמן פרסום (כלומר: צמצום בזמן הפרסום המותר, שמשמעותו פגיעה בהכנסות המשדר). לזכיין יש זכות לערער בפני מנכ"ל הרשות ובפני המועצה. עמידה במחויבויות הזיכיון היא תנאי כאשר הרשות דנה אם להאריך את תקופת הזיכיון של הזכיין. פעילות הבקרה וממצאיה מפורסמים לציבור בדוחות תקופתיים.