עידוד היצירה
הפקות הרשות
קרנות ותמיכות
פעילויות ואירועים

מכרזים/ דרושים

מדור זה מכיל את המכרזים המפורסמים על ידי הרשות ובכללם גם מכרזים לאיוש משרות, אם קיימים. הנוסח המחייב של המועדות והמכרזים המתפרסמים הוא הנוסח המתפרסם בעיתונות הכתובה.

הגשת ההצעות למכרזים תיעשה בהתאם להוראות המיוחדות המופיעות בכל אחד מן המכרזים.