הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

על שולחן המועצה

מועצת הרשות השנייה האריכה את זיכיון

השידורים של ישראל 10 עד סוף שנת 2012

מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קיימה היום (23.1.12) שימוע לישראל 10 בעניין הארכת זיכיונה בערוץ 10 עד סוף שנת 2012. בשימוע השתתפו מטעם ישראל 10 המנכ"ל, יוסי ורשבסקי, והיועצת המשפטית, עו"ד דבורה קמחי. נציגי הערוץ ביקשו מהמועצה להאריך את זיכיון השידורים של הערוץ שאמור היה לפוג ב 27.1.12.

המועצה קיבלה אתמול (22.1.12) את חוו"ד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, בה נקבע כי המועצה מוסמכת לדון בשאלת הארכת הזיכיון כאמור, בכפוף לבדיקת עמידה בתנאי כשירות נקודתיים שנקבעו בחוק, וזאת למרות אי עמידת ישראל 10 בכלל הוראות הדין.

המועצה  החליטה כי זכיונה של ישראל 10 יוארך עד ליום 31.12.2012, וזאת בכפוף להשלמת בדיקת עמידתה בתנאי הכשירות כאמור וביצוע כל הנדרש ממנה לשם כך. ישראל 10 תמציא לידי הרשות ללא דיחוי את כל המסמכים הנדרשים, המוכיחים את הכשירות לקבלת הארכת הזיכיון, ולא יאוחר מיום 1.2.2012.

כן קובעת המועצה כי בכוונתה לדון בשבועות הקרובים בצעדים שיש לנקוט כלפי ישראל 10 בגין הפרתה את חובתה לתשלום החוב הדחוי, בהתאם לכל האמצעים העומדים לרשותה מכח הוראות החוק והזיכיון, וזאת לאחר שמיעת טיעוני ישראל 10 בעניין.

המועצה מצפה לקבל מבעלי המניות של ישראל 10 הצהרה באשר למחויבותם להמשיך ולתמוך במילוי מחויבויותיו של הערוץ במהלך השנה הקרובה.

 

ידיעה קודמת ידיעה קודמת   לכל הידיעות ידיעה הבאה ידיעה הבאה