מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

שימוע בעניין נוסח רישיון זעיר לשידורי טלוויזיה

אבקש להודיעכם כי המועד האחרון להגשת עמדה בשימוע שבנדון נדחה ליום 9.3.2020

 

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה