מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו דתי חרדי באזור המרכז

מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו דתי חרדי באזור המרכז

בהתאם לסעיף 38 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), מפרסמת בזאת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (להלן - הרשות) מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי דתי חרדי באזור המרכז (אזור מס’’ 12).

בכפוף לאמור בחוק ובכל תיקון שיתקבל לו, הזיכיון יינתן לזוכה לתקופה של 4 שנים . המועצה תיהיה רשאית להאריך את תקופת הזיכיון בלא מכרז, לשלוש תקופות בנות 4 שנים כל אחת, לפי שיקול דעתה, על פי הסמכות הנתונה לה בסעיף 35 לחוק.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):

א.       תאגיד שהוקם במיוחד לצורך קיום שידורי רדיו אזורי;

ב.       תאגיד העומד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיפים 41, 42 ו-72א(א) לחוק, בשינויים בסעיף 71י לחוק;

ג.        לא יהיה רשאי להשתתף במכרז תאגיד שהוא או תאגיד שלוב שלו או מנהליו או נושאי משרה בו או בעלי עניין בו החזיקו או הפעילו, לבד או עם אחרים, במישרין או בעקיפין, במועד כלשהו בשלוש השנים האחרונות, תחנת רדיו ללא זיכיון כדין;

ד.       כל מציע במכרז רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. כל מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה אחד או יותר במציע אינו רשאי להחזיק באמצעי שליטה כלשהו במציע אחר.

ה.      קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;

ו.         הגשת ערבות ההצעה;

ז.        תשלום דמי רכישת מסמכי המכרז בסך של 1,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין  במזומן או בהמחאה בנקאית (לא המחאה אישית) לפקודת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו וצירוף הקבלה על הרכישה להצעה;

ח.      תשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 60,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין בהמחאה בנקאית (לא המחאה אישית) לפקודת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כמפורט במסמכי המכרז;

ט.      חל איסור על דירקטור לכהן ביותר ממציע אחד מבין המתמודדים במכרז, וכן דירקטור המכהן במועד הגשת הצעה במכרז בדירקטוריון של בעל זיכיון לשידורי רדיו אזורי קיים, לא ימונה כדירקטור במציע שאינו אותו בעל זיכיון וזאת כל עוד לא התפטר מכהונתו בדירקטוריון הקודם. איסור זה לא יחול במקרה שבו הדירקטור הינו בעל מניות במציע המחזיק גם במניות בבעל זיכיון קיים.

י.         כמו כן, לרשות שיקול דעת, למנוע מ"גורם ריכוזי" כהגדרת מונח זה בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד – 2013 (להלן - "חוק הריכוזיות"), לקבל זיכיון, לאחר שקילת שיקולי ריכוזיות כלל-משקית והתייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות כהגדרתה בחוק הריכוזיות, וכן למנוע ממציע לקבל זיכיון משיקולי קידום תחרותיות ענפית, אם לו או לבעלי הענין בו קיימות החזקות המצדיקות זאת.

 

על המציעים לעמוד בדרישות הדין וכן בכל הדרישות המפורטות במכרז. מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הרשות, בתיאום מראש בטלפון 02-6556226.

 

שאלות ההבהרה יישלחו לרשות במייל, לכתובת rozi@rashut2.org.il, לא יאוחר מיום 6.11.19 בשעה 14:00. הרשות רשאית להאריך את המועד להגשת שאלות הבהרה, בהודעה שתינתן באתר האינטרנט של הרשות.

 

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 9.12.19 עד השעה 15:00. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי הרשות, מגדל דונה, רח’’ בית הדפוס 20, ירושלים.


באחריות המציעים לעקוב אחר כל עדכון לגבי מכרז זה, ובכלל כך תשובות לשאלות ההבהרה שיפורסמו באתר הרשות. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ותוספות במסמכי המכרז, וכן לא לבחור בהצעה כלשהי ולבטל את המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מודעה זו הינה תמצית בלבד של חלק מהוראות המכרז. על המציעים לעיין היטב במסמכי המכרז ובהוראותיו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 

 

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה