מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

מכרז פומבי מספר 1/19 למתן שירותי הסעה במוניות

מכרז פומבי מספר 1/19 למתן שירותי הסעה במוניות הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעה במוניות.

 

מכרז פומבי מספר 1/19 למתן שירותי הסעה במוניות

1.       הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעה במוניות.

2.       המכרז כולל שני חלקים נפרדים: אזור שירות 1 ואזור שירות 2. כל מציע רשאי להגיש הצעתו רק לאחד החלקים, באופן נפרד, במעטפה נפרדת.     

3.       תקופת ההתקשרות עם הזוכה היא 12 חודשים, מיום החתימה על ההסכם המצורף למסמכי המכרז. לרשות זכות להאריך את תוקפו של ההסכם לארבע תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת או לתקופה קצרה מכך.

4.       תנאי הסף להשתתפות במכרז מופיעים במסמכי המכרז, באתר האינטרנט של הרשות והם בין היתר:

4.1.    רשאי להשתתף במכרז לאזור שירות 1 כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

4.1.1. הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בירושלים. יובהר כי יעמדו בתנאי סף זה רק תחנות הממוקמות בגבולותיה המוניציפאליים של העיר ירושלים.

4.1.2. הוא תושב ואזרח ישראל או תאגיד הפועל כדין בישראל.

4.1.3. הוא בעל רישיון עסק תקף מאת הרשות המקומית בה ממוקמת תחנת המוניות, בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח- 1968, להפעלת תחנת מוניות.

4.1.4. הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ברציפות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בתחום מתן שירותי הסעה במוניות בהיקף הנדרש במכרז זה.

4.1.5. לרשותו צי בהיקף של 50 מוניות לפחות (המופעלות באופן ישיר על ידי תחנת המוניות) והינו מפעיל בכל משמרת מוניות בהיקף של לא פחות מ-  30 מוניות בחמש השנים האחרונות.

4.1.6. הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

4.1.7. הוא הגיש ערבות הצעה.

4.1.8. אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע קשור בו להשתתפות המציע במכרז ולמתן השירותים על ידו לרשות, ואין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע או בעלי עניין בו, לבין ביצוע השירותים על ידי המציע.

4.2.    רשאי להשתתף במכרז לאזור שירות 2 כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן:

4.2.1.  הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בערים תל-אביב, רמת-גן או גבעתיים.

4.2.2.  הוא עומד בתנאים המפורטים בסעיפים 4.1.2 עד 4.1.8 לעיל.

 

5.       את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות, רח’’ בית הדפוס 20, ירושלים, במסירה ידנית (לא בדואר או בפקס), עד המועד האחרון להגשת הצעות, לתיבת המכרזים המצויה בקומה 11, מגדל דונה.

6.       המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 18.7.19  בשעה 14:00.

7.       למען הסר ספק, בכל סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח מודעה זו גובר נוסח המכרז.

פרטי ותנאי המכרז המלא מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות: www.rashut2.org.il

קבצים להורדה
מסמכי המכרז
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה