מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הזמנה לקבלת עמדות 4.4.19 - הגבלת שיעור רכישה מרבי של זמן פרסום באמצעות חברת רכש מדיה אחת

הנדון: הזמנה לקבלת עמדות - הגבלת שיעור רכישה מרבי של זמן פרסום באמצעות חברת רכש מדיה אחת

להלן החלטת המועצה בעניין שבנדון:

 "המועצה מבקשת על דרך של החלטה בכתב להזמין גורמים המעוניינים בכך להשלים טיעון, כדלקמן:

כזכור, לאחרונה, הרשות איפשרה לגורמים שיש להם עניין בהחלטה שהתקבלה בשעתו - להטיל על המורשים לשידורי טלוויזיה מגבלה בקשר עם שיעור הרכישה המרבי המבוצע באמצעות חברת רכש מדיה אחת ולהעמידו על 25% מזמן הפרסום של המורשה לשידורים (הגבלה זו תיבחן בנפרד לגבי שעות 20:00 - 23:00 ולגבי יתר שעות היום; המדידה תעשה ע"פ רייטינג משוקלל) (להלן: "המגבלה") - להציג את עמדותיהם בענין.

על ההזמנה לקבלת עמדות השיבו גופים שונים ובהם, בין היתר, הרשות לתחרות. עמדת הרשות לתחרות מצורפת להחלטתנו זו.

המועצה מבקשת לחדד ולהבהיר - בין היתר, לאור עמדת רשות התחרות - כי בכוונתה לבחון את כלל האפשרויות הרלבנטיות בנוגע למגבלה שנקבעה, לרבות האם יש מקום למגבלה, הן בכלל, והן ככזו המוטלת על ידי הרשות השנייה, ואם כן, האם יש מקום לשנותה או לשנות את אופן יישומה, אם לאו.

המועצה מזמינה את הגופים המעוניינים בכך להשלים את טיעוניהם בכתב עד ליום 30.4.2019 וכן (לגורם שיהיה מעוניין בכך) בע"פ ,בישיבה סמוכה לאחר מכן, במסגרת הקצאת זמן שתיקבע על ידי יו"ר המועצה."

   -    עמדת הרשות לתחרות המצורפת להחלטת המועצה רצ"ב למכתבי.

 גורמים המעוניינים להציג את עמדתם יוכלו להגיש התייחסותם בכתב עד ליום 30.4.19 למזכירות הלשכה המשפטית בדואר אלקטרוני rozi@rashut2.org.il או בפקס: 02-6556296, יש לוודא טלפונית בטל’’ 02-6556226. 

קבצים להורדה
עמדת הרשות לתחרות המצ"ב למכתב
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה