מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הליך פומבי לקבלת הצעות מחיר לרישיונות אופיס

1.      הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (להלן - "הרשות" או "הרשות השנייה"), מזמינה בזאת ליתן הצעות מחיר לרכישת רישיונות אופיס לרשות –מינימום 65 רישיונות (להלן: "המוצר").

2.       תנאי הסף להשתתפות בהליך מופיע  במסמכי הפניה המצורפים, והינו:

2.1               הרישוי הינו רישוי רשמי של חברת מיקרוסופט.

3.             רשאי להשתתף בהליך הפנייה כל מי שעומד, במועד הגשת הצעתו, בכל התנאים המפורטים להלן (כמציע ייחשב כל מי שהגיש הצעה בפנייה):

(א) הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

(ב) אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע ומי מטעמו צד לו, להשתתפותו בפנייה.

(ג)      את ההצעות יש להגיש במייל בלבד על גבי טופס הגשת הצעה עד המועד האחרון להגשת הצעות, למייל: michalg@rashut2.org.il .

(ד)   המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום

קבצים להורדה
טופס הגשת הצעה רישיון אופיס 2019
קובץ להורדה
לכל הידיעות ידיעה הבאה