מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

תיקון כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (ערבויות בעל זיכיון לשידורי רדיו) התשנ"ה - 1995 - פניה לקבלת התייחסות בכתב

מועצת הרשות השנייה דנה בנושא תיקון כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (ערבויות בעל זיכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995 (להלן-"הכללים")והקטנת סכומי הבטחונות שניתנו על בעלי הזיכיון לשידורי רדיו לקיום תנאי הזיכיון.

יוער, כי סכומי הבטחונות היום, הם הסכומים שקבעה המועצה בהתאם לסמכותה לפי כלל 4 לכללים. סכום הערבות הבנקאית לבעל זיכיון לשידורי רדיו כיום נקבע על פי חלוקה לרמות אזוריות:

רמה              אזור זיכיון                                   ערבות (המחירים צמודים למדד 2.2020 ומעוגלים

רמה א’’           גוש דן                                         549,000

רמה ב’’           השרון והכרמל                              479,000

רמה ג’’           שפלת יהודה, ירושלים                    370,000

רמה ד’’           עמק חפר                                     310,000

רמה ה’’           הגליל והגולן, הצפון,

                     הנגב, העמקים, רדיו מגזרי              190,000

רמה ו’’            אילת, יהודה ושומרון                      160,000

 

סכום כתב ההתחייבות שנקבע עומד על סך של כ - 2 מל"ש.

המועצה שוקלת לבצע את התיקונים הבאים בכללים:

      א. המועצה שוקלת הקטנה אפשרית של 50% בסכומי הביטחונות, של בעלי הזיכיון לשידורי רדיו, שצויינו לעיל.

      ב. תיקון סעיף 2(ב) לכללים, כך שבמקומו ייקבע כי הערבות תהיה על פי חלוקה לרמות אזוריות כקבוע

          בתוספת. טבלה כמפורט לעיל ובהתאם להפחתה תצורף כתוספת.

 

ככל שהנכם מעוניינים להציג את עמדתכם בנושא זה, נא הגישו התייחסותכם בכתב אל דוא"ל -

ofir@rashut2.org.il וכן אל דוא"ל mancal@rashut2.org.il וזאת לא יאוחר מיום 2.4.2020 בשעה 12:00.

יובהר, כי אין באמור בפנייה זו כדי להגביל את שיקול דעת הרשות השנייה באשר לנושאים הכלולים בה.

 

לכל הידיעות ידיעה הבאה