מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

פניה לציבור- תחנות רדיו אזוריות חדשות

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, פונה בזאת לציבור, לצורך קבלת עמדות בשאלת הצורך לפרסם מכרזים נוספים להקמת תחנות רדיו אזוריות בישראל, בנוסף על תחנות הרדיו האזוריות הקיימות.

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, פונה בזאת לציבור, לצורך קבלת עמדות בשאלת הצורך לפרסם מכרזים נוספים להקמת תחנות רדיו אזוריות בישראל, בנוסף על תחנות הרדיו האזוריות הקיימות. 
לפיכך, יחידים וגופים, שיש להם עניין בנושא, מוזמנים בזאת להעביר לרשות השנייה את התייחסותם לפרסום מכרזים לתחנות רדיו אזוריות נוספות הנראות להם נדרשות בישראל, תוך מתן דגש על ייצוג תרבותי, שפתי, תכני או אחר אשר קיים בו חסר אשר יש ויתמלא במתן זיכיון להקמת תחנת רדיו אזורית נוספת.
 על ההתייחסות לפרסום מכרזים להקמת תחנות רדיו חדשות לפרט ולנמק לגבי צרכים אזוריים או צרכים של קבוצות בחברה הישראלית שעדיין לא סופקו בתחום שידורי הרדיו. בהצעות יפורט:
• אופי התחנה הנדרשת.
•  האזור המיועד לשידורים.
•  אפיון קהל המטרה של התחנה.
• נימוק מפורט של הצורך בתחנה בנושא המוצע.
• פוטנציאל המאזינים האפשרי (במונחים כמותיים המגובים בנתונים ממקורות כגון: הלמ"ס, משרד הקליטה, מחקרים אקדמיים מבוססים וכיוצא באלה).
• כל פרט רלוונטי נוסף.
 
 הרשות תבחן את ההתייחסויות אשר יגיעו לידיה ותגיש את המלצותיה בנושא זה למועצת הרשות השנייה, ככל שיידרש.

המעוניינים להציג את התייחסויותיהם לנושא יגישו זאת בכתב, בהיקף שלא יעלה על 10 עמודים. ההתייחסויות יוגשו עד ליום 15.9.16 בשעה 14:00 בכתובת המייל:   simcha@rashut2.org.il יש לוודא הגעת המסמכים בטל’’ 02-6556203
ניירות עמדה שיוגשו מאת גורמים אנונימיים ייחשבו כאילו לא הוגשו כלל. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הרשות תיתן את דעתה להתייחסויות שיוגשו בכתב, ובמידת הצורך ועל פי שיקול דעתה תחליט אם לזמן מי מבין הפונים להשמיע את עמדתו בפניה ואו להשלים טיעונים בעל-פה.
הרשות תהא רשאית לעשות שימוש בכל מסמך ואו הצעה שיובאו בפניה בהליך זה לפי שיקול דעתה. הרשות רואה חשיבות רבה בקבלת עמדות הציבור, אך יחד עם זאת רואה עצמה רשאית לקבוע את המלצותיה בכל העניינים הנוגעים בדבר או במקצתם בלבד, לפי שיקול דעתה.
כל ההתייחסויות שיתקבלו תהינה פתוחות לעיון הציבור.
גורם המעוניין כי סודות מסחריים או כל תוכן אחר הכלול בחומר המוגש על ידו לא יפורסם בפומבי, יציין את בקשתו המפורטת במסגרת התייחסותו, והרשות השנייה תשקול את בקשתו והכל בכפוף לכל דין.
יובהר, כי אין בקול קורא זה כדי להוות התחייבות לפרסום מכרז כלשהוא ע"י הרשות השנייה.

קבצים להורדה
מודעה
ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה