מאגר מידע
חקיקה
רישיונות לשידורים
מדרוג תכניות הטלוויזיה
סקרים
מפתח פרסומות
מאמרים
כתבי עת
מחקרים וסקירות
דיונים בתקשורת
מצגות והרצאות
מילון מושגים
חדשות תקשורת
על סדר היום

על סדר היום

הזמנה לקבלת עמדות - הגבלת שיעור רכישה מרבי של זמן פרסום באמצעות חברת רכש מדיה אחת

מועצת הרשות לטלויזיה ולרדיו (להלן: "המועצה") קבעה בשעתו, על יסוד המלצות וועדה מייעצת שמונתה על ידה, לבחינת תחום שידורי הטלוויזיה בישראל (להלן: "הוועדה המייעצת") ואשר ענין זה נכלל בין שורת המלצותיה - כי יש להטיל על המורשים לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990 מגבלה בקשר עם שיעור הרכישה המרבי המבוצע באמצעות חברת רכש מדיה אחת, ולהעמידו על 25% מזמן הפרסום של המורשה לשידורים (להלן: "ההחלטה"). כן נקבע בהחלטה, כי הגבלה זו תיבחן בנפרד לגבי שעות 20:00-23:00 ולגבי יתר שעות היום, כאשר המדידה תעשה ע"פ רייטינג משוקלל.

המגבלה האמורה הוחלה החל משנת 2015 וביצועה נבחן על בסיס שנתי.

בשנת 2014 הוגשה עתירה לבג"ץ כנגד ההחלטה - בג"ץ 3246/14 יוניברסל מקקאן ישראל נ’’ הרשות השניה ואח’’ - אשר מאוחר יותר נמחקה לבקשת העותרת (בפסק דינו של כב’’ רשם בית המשפט העליון מיום 9.10.16).

בשנת 2017 הוגשה עתירה אחרת לבג"ץ 4991/17 איי.או.אר.בי.בי.אר (1998) בע"מ - זניט מדיה נ’’ הרשות השנייה (להלן: "עתירת זניט"), בענייןהליכים שנקטה הרשות השניה בנוגע לאכיפת ההחלטה. דיון בעתירה זו התקיים בבית המשפט העליון ביום 5.11.18, בפני הרכב של שלושה שופטים.

לאחר הדיון שהתקיים כאמור בבית המשפט העליון ניתנה החלטת בית המשפט לפיה לעת הזו ומבלי להידרש לטענות העותרת לגופן, מומלץ כי מועצת הרשות השנייה תקיים דיון מחודש באופן יישום החלטת המועצה תוך שמיעת הצדדים הרלוונטים וטענותיהם.

בהמשך לאמור, המועצה מבקשת לתת אפשרות לגורמים שיש להם עניין בנושא, להציג את עמדותיהם בפניה בקשר לענין האמור.

גורמים המעוניינים בכך מוזמנים לשלוח את עמדתם עד ליום 23.1.19 לכתובת rozi@rashut2.org.il

ידיעה קודמת לכל הידיעות ידיעה הבאה