הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

החלטות מישיבת ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ מס' 50  (כהונה נוכחית)

מתאריך: 17/09/2017

  • החלטה מס' 1    

   המועצה קיימה דיון בבקשת "רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ" (להלן: "רדיו קול חי") לתוכן שידורים נוסף בהיקף של 12 שעות בימי חול, שידורי מוסיקה לאוכלוסיה החרדית, באיזור מרכז רבתי - בני ברק, חולון, בת ים, ראשל"צ, פתח תקוה, אלעד וכד’’ ומזרחה משם לירושלים וסביבתה - בית שמש, טלז סטון וכד’’ באחד מהתדרים המוקצים לה מבין אלה - 92.8 מה"ץ, 93 מה"ץ ו – 102.5 מה"ץ. 

   בשישי ושבת התדר המפוצל מכיל מספר תכניות ומכניסת השבת ועד צאתה יופסקו השידורים.

   במהלך הדיון שקלה המועצה את כלל השיקולים המנויים בסעיף 7 לכללי הרשות השנייה (הליכים ותנאים לקבלת אישור לתוכן שידורים נוסף על ידי בעל זיכיון לשידורי רדיו), תשע"ז-2016, שמעה את חוות דעת המנכ"ל בפועל של הרשות וכן עיינה בכל המסמכים וחוות הדעת שהוגשו בנושא. 

   בתום הדיון ולאחר שהמועצה השתכנעה כי רדיו קול חי עומד בתנאים לקבלת אישור לתוכן שידורים נוסף לאזור האמור ומתאים לקבלתו, מחליטה המועצה להעניק לרדיו קול חי אישור לתוכן השידורים הנוסף לאזור האמור ומאשרת את לוח השידורים בתדר המפוצל. עוד קובעת המועצה כי על התחנה להעביר התייחסות לנושא השמעת הנשים בתדר המפוצל.

  • החלטה מס' 2    

   1. המועצה קיימה דיון בבקשת רשת למנות את ד"ר גיא רוטקופף כדירקטור עצמאי בהתאם לסעיף 10(5)(א) לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (הליכים ותנאים לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה), התשע"ב-2011.
   2. בהמשך לחוות הדעת המשפטית שהונחה בפניה לפיה ד"ר רוטקופף עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממועמד כדירקטור עצמאי בבעל רישיון לשידורי טלוויזיה מחליטה המועצה לאשר את בקשת רשת למינוי שהתבקש.
   3. הואיל וחברות הביטוח הינן מפרסמות משמעותיות וכן עורכות ביטוחים לרשת, והדבר עלול להוביל למצבי ניגוד עניינים ספציפיים בהקשר לסוגיות שונות העשויות להיות מובאות לדיון בדירקטוריון רשת, רשת והמועמד מצופים לגלות את העניין של המועמד בחברות הביטוח באופן מלא בדירקטוריון, וכן בהתאם לחוק. בכל מקרה בו נושא עשוי להשליך על חברות הביטוח לא ישתתף ד"ר רוטקופף בדיון ובהכרעה בנושא.
   4. ד"ר רוטקופף יתפטר מכהונתו כדירקטור חיצוני בחברת דורי מדיה גרופ בע"מ.
   5. המועצה מאחלת הצלחה לד"ר רוטקופף.

  • החלטה מס' 3    
   היערכות לרישיון - פריסת חובות תוכן - בקשת קשת לקזז עודפים ב"תכניות מיוחדות"
   הנושא יובא לדיון נוסף במועצה לאחר שיוצגו חומרים בנושא לחברי המועצה לפי בקשתם ותוגשנה חוות הדעת המתאימות.
  • החלטה מס' 4    
   ביום 13.9.17, במסגרת הערכות למעבר של בעלי הזיכיון של ערוץ 2 מזיכיונות לרישיונות, פרסמה מועצת הרשות השניה שימוע בנוגע לתיקונים שהיא שוקלת לבצע ברישיונות השידורים ובכללי הרשות השניה, ובכלל אלה כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (בטוחות לרישיון לשידורי טלוויזיה), תשע"ב – 2011 (להלן – כללי הבטוחות).
   מועד הגשת העמדות במסגרת השימוע נקבע ליום 28.9.17, מתוך כוונה לאפשר לגורמים המעוניינים תקופה נאותה להתייחסות לתיקונים השונים ובשים לב לכך שחג ראש השנה נופל במהלך התקופה.
   החלטת המועצה מיום 29.1.17 בעניין כשירות בעלי הזיכיון קשת ורשת לבקשת אפיק ולבקשת רישיון קובעת כי הבטוחות הקבועות בכללי הבטוחות יופקדו עד יום 1.10.17, בהתאמה למועד הקבוע בעניין זה בכללי הבטוחות בסעיף 8(ג) להם.
   יצוין כי במסגרת התיקונים לכללי הבטוחות, שוקלת המועצה להפחית את הערבויות הנדרשות על פי כללי הבטוחות היום ולהעמידם על 10 מלש"ח, במקום 45 מלש"ח כפי שקבוע כיום בכללי הבטוחות, ובמקביל להגדיל את הסכומים אשר יש להעמיד בגינם מכתבי התחייבות בגובה ההפחתה המוצעת בערבויות.
   לאור זאת, מחליטה המועצה שלאור הנסיבות המיוחדות שנוצרו עקב קיום הליך שימוע כאמור, ולאור כוונתה לקיים ישיבת מועצה בשבוע שמתחיל ביום 15.10.17, יידחה המועד להפקדת הבטוחות כפי שיפורט להלן.
   יובהר כי על קשת ורשת להיערך להעמדת הבטוחות באופן מיידי וזאת על פי סכומי הבטוחות הנדרשים כיום בכללי הבטוחות, ובכל מקרה הבטוחות יועמדו עד לא יאוחר מיום 19.10.17. במידה ותתקן המועצה את כללי הבטוחות יועמדו הבטוחות על פי הכללים כפי שיתקבלו על ידיה.
   כמו כן יובהר כי אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מהוראות ההחלטה מיום 29.1.17 ומכל החלטה אחרת שתתקבל בהמשך לה, בכל הנוגע לחובת קשת ורשת להעמיד את הבטוחות האחרות, אשר אינן מכח כללי הבטוחות, עד יום 1.10.17.
  • החלטה מס' 5    
   לאחר ששמעה את סקירתו של מבקר הפנים לעניין דו"ח הנוכחות, מחליטה המועצה להעביר את המלצותיו לדיון בוועדת ביקורת. כמו כן, מאשרת המועצה, כי יש להעביר דיווח לשר התקשורת בנוגע לנוכחות חברת המועצה XXX

  חזרה לחיפוש