הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

החלטות מישיבת ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ מס' 47  (כהונה נוכחית)

מתאריך: 28/08/2017

  • החלטה מס' 1    

   המועצה קיבלה את פנית המנכ"ל בפועל של משרד התקשורת מיום 14.8.17, שבמסגרתה נתבקשה עמדתה בנוגע לפניית שידורי קשת בע"מ, רשת מדיה בע"מ וערוץ 10 החדש בע"מ ("הערוצים המסחריים"), לפיה יורה שר התקשורת למועצה לשידורי כבלים ולווין כי במשך תקופה בת שנה לא יותר לבעל רישיון כללי לשידורי כבלים ולבעל רישיון לשידורי לווין להעביר או לשדר באפיק 10 או באפיק 22 שידורים של ערוץ כלשהו, וזאת כמפורט במכתבם מיום 18.5.17.  המועצה דנה בפנייה ובעמדת חברת הוט מיום 27.8.17, ולאחר בחינת מכלול השיקולים ולאור הזמן הרב בו שידרו הערוצים המסחריים באפיקים 22 ו- 10, והרגלי הצפיה שנוצרו במהלך תקופה זו אצל הצופים בערוצים אלו, סבורה המועצה כי פרק הזמן של שנה שבמהלכה לא ישודרו ערוצים אחרים באפיקים האמורים הוא פרק זמן סביר וראוי. כמו כן,  המועצה סבורה כי באפיקים 22 ו-10 יש לשבץ הודעה לציבור המיידעת אותו בדבר מעבר הערוצים המסחריים לאפיקים אחרים, כך שבאפיק 10 ההודעה תיידע את ציבור הצופים בדבר מעבר לאפיק 14 ובאפיק 22 ההודעה תיידע את ציבור הצופים בדבר מעבר של קשת לאפיק 12 ושל רשת לאפיק 13.

  • החלטה מס' 2    

   המועצה מחליטה על הקמת ועדה לבחינת שילוב אוכלוסיות מהפריפריה החברתית בשוק התקשורת, שתבחן דרכים להגדיל את ייצוגם ושילובם בתקשורת. חברי הועדה יהיו: ד"ר דליה זליקוביץ, ד"ר מיכל שפירא, מר שפיק עבד ומר אייל מלובן. בראש הוועדה תעמוד גב’’ מרה סנבטו.

  • החלטה מס' 3    

   המועצה דנה בעיקרי הסוגיות שעלו בדיונים שהתקיימו בין הנהלת הרשות לבין נציגי המורשים לשידורים ונציגי היוצרים בנוגע לכללים הקיימים ובתיקונים המוצעים על ידם וכן בתיקונים המוצעים על ידי הנהלת הרשות בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל רישיון), התשע"ה – 2015 ובכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (בטוחות לרישיון טלוויזיה), התשע"ב.

   המשך הדיון נקבע לישיבת המועצה הבאה.

  • החלטה מס' 4    

   המועצה מאשרת את בקשת המנכ"ל להעברות תקציביות בהתאם לפירוט הבא:

   העברת סך של XXX מסעיף רדיו ומכרזים לסעיף תשדירים לטובת הציבור לצורך ביצוע קמפיינים.

   העברת סך של XXX מסעיף רזרבה לסעיף פיקוח, ייעוץ הנדסי, תחזוקה, ציוד ואחזקת מש"ב (לצורך רכישת ציוד הנדסי).

  חזרה לחיפוש