הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

החלטות מועצת הרשות וועדותיה

החלטות מישיבת ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½  (כהונה נוכחית)

מתאריך: 28/08/2017

  • החלטה מס' 1    

   ועדת הערר קיימה דיון בערר שהוגש ביום 21/06/17 על החלטת מנכ"ל הרשות השנייה בפועל מיום 06/06/17 בעניין הפרות בשידור במהלך השנים 2015 ו-2016  שביצע "ערוץ 10" (להלן – הערוץ). בהחלטה זו הושתו על הערוץ עיצומים כספיים XXX
   הוועדה עיינה בכל המסמכים הרלוונטיים, לרבות בכתב הערר שהוגש ע"י הערוץ, אשר לא נכללה בו התייחסות פרטנית לסעיפי ההפרות השונים.
   לאחר שבחנה ושקלה הן את טענות הערוץ במסגרת העיון החוזר והן את תגובת מנכ"ל הרשות בפועל, מחליטה הוועדה כדלקמן:
   1. לעניין ההפרות הנוגעות לשילוב פרסומת אסורה בתוכן השידורים – ההפרה האמורה עומדת בניגוד לסעיפים 82 ו-83 לחוק הרשות השנייה, לכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומת ולכלל 20 לכללי שיבוץ פרסומות. כמו-כן, השידור האמור מהווה שיתוף פעולה אסור עם גופים שלא ניתן לשתף עמם פעולה, וזאת בניגוד לכלל 13 לכללי התכניות.
    הוועדה לא מצאה כי הערוץ הציג בפניה ממצאים או נתונים אשר יש בהם כדי לסתור את הממצאים והמסקנות שהוצגו ע"י הנהלת הרשות בנושא. יחד עם זאת, בשים לב לסוג התכנית ולמוצרים שנחשפו במסגרתה מחליטה הוועדה להותיר את העיצום XXX  על כנו אך בחלוקה הבאה: XXX למשך שנה מיום החלטה זו.
   2. לעניין ההפרה בנוגע לשיתוף פעולה אסור -  הוועדה מקבלת את הקביעה של הנהלת הרשות כי , השידורים הנ"ל מהווים הפרה של סעיף 83 לחוק הרשות השנייה, וכלל 9 לכללי האתיקה בפרסומות. ’’שיתוף הפעולה’’ האמור עומד בניגוד לכלל 11(א)(1)(ח) לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (שידורי טלוויזיה בידי בעל רישיון), התשע"ה – 2015, המאפשר שיתוף פעולה עם מלכ"ר שאושר ע"י הרשות ובלבד שהמוסד או בעל עניין בו אינו גורם מסחרי או פוליטי. הוועדה מחליטה להותיר על כנו את העיצום הכספי בסך: XXX
   3. לעניין עבירה על סעיף 24(א)(1) לחוק הנוער (טיפול והשגחה) תש"כ 1960 – סעיף זה קובע איסור פרסום וכן עונש של שנת מאסר אחת ל-"המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין או לרמוז על זיהויו, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות אחד מאלה: (ג) הקטין ניסה להתאבד או התאבד". בהפרות האמורות נחשפו פרטיה האישיים ופרטים המאפשרים את זיהויה, של נערה בת 13 מכפר סבא שעל פי הדיווחים שלחה יד בנפשה. הוועדה רואה בחומרה הפרות אלו במיוחד לאור העובדה, כי נתקבלו התראות בעניין זה מאת הרשות טרם השידורים האמורים. באשר להפרה במסגרת מהדורת החדשות המרכזית, בהתאם להוראות סעיף 27.6 לרישיון, כל הפרה של חברת החדשות נחשבת כהפרה של ערוץ 10  כבעל רישיון.
    הוועדה מחליטה להותיר על כנם את העיצומים שנקבעו XXX
   4. לעניין שימוש בשפה בוטה בשידור – הדבר מהווה הפרה של סעיף 11א (א) ו- (ב)  לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו), התשנ"ד – 1994, העוסק בפגיעה בטעם הטוב ובפגיעה בכבודו של אדם או ברגשות הציבור. וכן, סעיף 12.7 ברישיון לשידורי טלוויזיה הקובע, כי בעל רישיון ימנע משימוש בשפה בוטה בשידוריו. הוועדה מחליטה להותיר על כנו את העיצום על תנאי בסך XXX וזאת למשך שנה מיום החלטה זו.
   5. לעניין פריצת מסגרת שעות מהדורת החדשות (הקדמות מהדורה) - המנהל אחראי לקביעת שעות מהדורות החדשות ואורכן, כך גם הארכת מהדורת החדשות נדרשת לאישור המנהל. כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 27.6 לרישיון כל הפרה של חברת החדשות נחשבת כהפרה של ערוץ 10  כבעל רישיון. לעניין ההפרות הנוגעות להקדמת המהדורה ומתוך הכרה בהשתדלות הערוץ שלא להפר את מסגרת השעות כפי שנקבעה, החליטה הוועדה להפחית ולהמיר את הסכומים שנקבעו לעיצומים על תנאי ולהעמידם על סך של: XXX על תנאי למשך שנה מיום החלטה זו.
   6. לעניין פריצת מסגרת שעות מהדורת החדשות (הארכות מהדורה) - בניגוד לסעיף 63(ב) לחוק הרשות השנייה, לפיו המנהל אחראי לקביעת שעות מהדורות החדשות ואורכן. כך, גם הארכת מהדורת החדשות נדרשת לאישור המנהל. כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 27.6 לרישיון, כל הפרה של חברת החדשות נחשבת כהפרה של ערוץ 10  כבעל רישיון. לעניין הפרה בתאריך 19/12/15, מחליטה הוועדה להותיר את ההתראה על כנה. לעניין יתר ההפרות הנוגעות להארכות המהדורה ומתוך הכרה בהשתדלות הערוץ שלא להפר את מסגרת השעות כפי שנקבעה, החליטה הוועדה להפחית את העיצומים שנקבעו ולהעמידם על סך של: XXX.
   7. לעניין קידומי תכניות במהדורת החדשות - השידורים אינם עומדים בהוראות סעיף 5(ב) לכללי האתיקה בשידורים, וכן בסעיף 2(א) להנחיות מנכ"ל הרשות השנייה, אשר נשלחו לחברת החדשות בתאריך 31.12.13. כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 27.6 לרישיון שניתן לערוץ 10 ב-01/07/15 כל הפרה של חברת החדשות נחשבת כהפרה של ערוץ 10  כבעל רישיון. הוועדה החליטה להותיר על כנם את העיצומים בגין הפרות אלו על סך XXX.
   8. לאור כל האמור לעיל, העיצומים הכספיים המוטלים על הערוץ יעמדו על סך XXX בתוספת מע"מ, כאשר XXX ישולמו לאלתר ו- XXX יוותרו כעיצום על תנאי לשנה מיום החלטה זו. 
   9. ככל שלא ישולמו כספי העיצומים, הם יחולטו מהערבויות הקיימות בידי הרשות.

  • החלטה מס' 2    
   ועדת הערר קיימה דיון בערר שהוגש ביום 06/07/17 על החלטת מנכ"ל הרשות השנייה בפועל מיום 06/06/17 בעניין הפרות בשידור במהלך השנים 2015 ו-2016  שביצעה "חדשות 10" (להלן – החברה). בהחלטה זו הושתו על הערוץ עיצומים כספיים בסך שלXXX בתוספת מע"מ.
   הוועדה עיינה בכל המסמכים הרלוונטיים, לרבות בכתב הערר שהוגש ע"י החברה, אשר לא נכללה בו התייחסות פרטנית לסעיפי ההפרות השונים.
   לאחר שבחנה ושקלה הן את טענות חברת החדשות במסגרת העיון החוזר והן את תגובת מנכ"ל הרשות בפועל, מחליטה הוועדה כדלקמן:
   1. לעניין עבירה על סעיף 24(א)(1) לחוק הנוער (טיפול והשגחה) תש"כ 1960 – סעיף זה קובע איסור פרסום וכן עונש של שנת מאסר אחת ל-"המפרסם שמו של קטין או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו של קטין או לרמוז על זיהויו, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות אחד מאלה: (ג) הקטין ניסה להתאבד או התאבד".
   בהפרות האמורות נחשפו פרטיה האישיים ופרטים המאפשרים את זיהויה, של נערה בת 13 מכפר סבא שעל פי הדיווחים שלחה יד בנפשה. הוועדה רואה בחומרה הפרות אלו במיוחד לאור העובדה, כי נתקבלו התראות בעניין זה מאת הרשות טרם השידורים האמורים.
   הוועדה מחליטה להותיר על כנם את העיצום שנקבע בסך XXX
   2. לעניין פריצת מסגרת שעות מהדורת החדשות (הקדמות מהדורה) - המנהל אחראי לקביעת שעות מהדורות החדשות ואורכן, כך גם הארכת מהדורת החדשות נדרשת לאישור המנהל. לעניין ההפרות הנוגעות להקדמת המהדורה ומתוך הכרה בהשתדלות החברה שלא להפר את מסגרת השעות כפי שנקבעה, החליטה הוועדה להפחית ולהמיר את הסכומים שנקבעו לעיצומים על תנאי ולהעמידם על סך של: XXX על תנאי למשך שנה מיום החלטה זו.
   3. לעניין פריצת מסגרת שעות מהדורת החדשות (הארכות מהדורה) - בניגוד לסעיף 63(ב) לחוק הרשות השנייה, לפיו המנהל אחראי לקביעת שעות מהדורות החדשות ואורכן. כך, גם הארכת מהדורת החדשות נדרשת לאישור המנהל. לעניין הפרה בתאריך 19/12/15, מחליטה הוועדה להותיר את ההתראה על כנה. לעניין יתר ההפרות הנוגעות להארכות המהדורה ומתוך הכרה בהשתדלות החברה שלא להפר את מסגרת השעות כפי שנקבעה, החליטה הוועדה להפחית את העיצומים שנקבעו ולהעמידם על סך של: XXX
   4. לעניין קידומי תכניות במהדורת החדשות - השידורים אינם עומדים בהוראות סעיף 5(ב) לכללי האתיקה בשידורים, וכן בסעיף 2(א) להנחיות מנכ"ל הרשות השנייה, אשר נשלחו לחברת החדשות בתאריך 31.12.13. הוועדה החליטה להותיר על כנם את העיצומים בגין הפרות אלו על סך XXX
   5. לאור כל האמור לעיל, העיצומים הכספיים המוטלים על "חדשות 10" יעמדו על סך XXX בתוספת מע"מ, כאשר XXX  ישולמו לאלתר ו-XXX  יוותרו כעיצום על תנאי לשנה מיום החלטה זו. 
   6. ככל שלא ישולמו כספי העיצומים, הם יחולטו מהערבויות הקיימות בידי הרשות.

  חזרה לחיפוש