עידוד היצירה
הפקות הרשות
קרנות ותמיכות
פעילויות ואירועים

מכרזים/ דרושים

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבכותרת נדחה ליום 29.11.18 עד לשעה 15:00. אין שינוי ביתר תנאי המכרז.