הסדרת שידורים
החלטות מועצת הרשות וועדותיה
על שולחן המועצה
טיפול בהפרות
טיפול בפרסומות
כתוביות לכבדי שמיעה
דוחות
שומרים על העברית
מכרזים/ דרושים

מכרזים/ דרושים


מכרזים פעילים

מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו דתי חרדי באזור המרכז - דגשים


קבצים להורדה:

שאלות הבהרה למכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו דתי חרדי באיזור המרכז

29/12/2019

קבצים להורדה:

שאלות הבהרה למכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו דתי חרדי באזור המרכז

16/12/2019

קבצים להורדה:

מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו דתי חרדי באזור המרכז

07/10/2019

בהתאם לסעיף 38 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), מפרסמת בזאת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (להלן - הרשות) מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי דתי חרדי באזור המרכז (אזור מס’’ 12).


בכפוף לאמור בחוק ובכל תיקון שיתקבל לו, הזיכיון יינתן לזוכה לתקופה של 4 שנים . המועצה תיהיה רשאית להאריך את תקופת הזיכיון בלא מכרז, לשלוש תקופות בנות 4 שנים כל אחת, לפי שיקול דעתה, על פי הסמכות הנתונה לה בסעיף 35 לחוק.


תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):


א.       תאגיד שהוקם במיוחד לצורך קיום שידורי רדיו אזורי;


ב.       תאגיד העומד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיפים 41, 42 ו-72א(א) לחוק, בשינויים בסעיף 71י לחוק;


ג.        לא יהיה רשאי להשתתף במכרז תאגיד שהוא או תאגיד שלוב שלו או מנהליו או נושאי משרה בו או בעלי עניין בו החזיקו או הפעילו, לבד או עם אחרים, במישרין או בעקיפין, במועד כלשהו בשלוש השנים האחרונות, תחנת רדיו ללא זיכיון כדין;


ד.       כל מציע במכרז רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. כל מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה אחד או יותר במציע אינו רשאי להחזיק באמצעי שליטה כלשהו במציע אחר.


ה.      קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;


ו.         הגשת ערבות ההצעה;


ז.        תשלום דמי רכישת מסמכי המכרז בסך של 1,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין  במזומן או בהמחאה בנקאית (לא המחאה אישית) לפקודת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו וצירוף הקבלה על הרכישה להצעה;


ח.      תשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 60,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין בהמחאה בנקאית (לא המחאה אישית) לפקודת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כמפורט במסמכי המכרז;


ט.      חל איסור על דירקטור לכהן ביותר ממציע אחד מבין המתמודדים במכרז, וכן דירקטור המכהן במועד הגשת הצעה במכרז בדירקטוריון של בעל זיכיון לשידורי רדיו אזורי קיים, לא ימונה כדירקטור במציע שאינו אותו בעל זיכיון וזאת כל עוד לא התפטר מכהונתו בדירקטוריון הקודם. איסור זה לא יחול במקרה שבו הדירקטור הינו בעל מניות במציע המחזיק גם במניות בבעל זיכיון קיים.


י.         כמו כן, לרשות שיקול דעת, למנוע מ"גורם ריכוזי" כהגדרת מונח זה בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד – 2013 (להלן - "חוק הריכוזיות"), לקבל זיכיון, לאחר שקילת שיקולי ריכוזיות כלל-משקית והתייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות כהגדרתה בחוק הריכוזיות, וכן למנוע ממציע לקבל זיכיון משיקולי קידום תחרותיות ענפית, אם לו או לבעלי הענין בו קיימות החזקות המצדיקות זאת.


 


על המציעים לעמוד בדרישות הדין וכן בכל הדרישות המפורטות במכרז. מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הרשות, בתיאום מראש בטלפון 02-6556226.


 


שאלות ההבהרה יישלחו לרשות במייל, לכתובת rozi@rashut2.org.il, לא יאוחר מיום 6.11.19 בשעה 14:00. הרשות רשאית להאריך את המועד להגשת שאלות הבהרה, בהודעה שתינתן באתר האינטרנט של הרשות.


 


המועד האחרון להגשת הצעות הוא 9.12.19 עד השעה 15:00. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים שבמשרדי הרשות, מגדל דונה, רח’’ בית הדפוס 20, ירושלים.באחריות המציעים לעקוב אחר כל עדכון לגבי מכרז זה, ובכלל כך תשובות לשאלות ההבהרה שיפורסמו באתר הרשות. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ותוספות במסמכי המכרז, וכן לא לבחור בהצעה כלשהי ולבטל את המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.


 


מודעה זו הינה תמצית בלבד של חלק מהוראות המכרז. על המציעים לעיין היטב במסמכי המכרז ובהוראותיו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.


 

מכרז פומבי למתן שני זכיונות רדיו אזורי בשפה הערבית באזור הצפון


המועד האחרון להגשת הצעות במכרז שבכותרת נדחה ליום 29.11.18 עד שעה 15:00. אין שינוי ביתר תנאי המכרז

שאלת הבהרה למכרז מס’ 1/19 למתן שירותי הסעה במוניות


קבצים להורדה:

מכרז פומבי מספר 1/19 למתן שירותי הסעה במוניות

מס' מכרז:    1/19

20/06/2019

מכרז פומבי מספר 1/19 למתן שירותי הסעה במוניות
1. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעה במוניות.
2. המכרז כולל שני חלקים נפרדים: אזור שירות 1 ואזור שירות 2. כל מציע רשאי להגיש הצעתו רק לאחד החלקים, באופן נפרד, במעטפה נפרדת.    
3. תקופת ההתקשרות עם הזוכה היא 12 חודשים, מיום החתימה על ההסכם המצורף למסמכי המכרז. לרשות זכות להאריך את תוקפו של ההסכם לארבע תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת או לתקופה קצרה מכך.
4. תנאי הסף להשתתפות במכרז מופיעים במסמכי המכרז, באתר האינטרנט של הרשות והם בין היתר:
4.1. רשאי להשתתף במכרז לאזור שירות 1 כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
4.1.1. הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בירושלים. יובהר כי יעמדו בתנאי סף זה רק תחנות הממוקמות בגבולותיה המוניציפאליים של העיר ירושלים.
4.1.2. הוא תושב ואזרח ישראל או תאגיד הפועל כדין בישראל.
4.1.3. הוא בעל רישיון עסק תקף מאת הרשות המקומית בה ממוקמת תחנת המוניות, בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח- 1968, להפעלת תחנת מוניות.
4.1.4. הוא בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ברציפות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בתחום מתן שירותי הסעה במוניות בהיקף הנדרש במכרז זה.
4.1.5. לרשותו צי בהיקף של 50 מוניות לפחות (המופעלות באופן ישיר על ידי תחנת המוניות) והינו מפעיל בכל משמרת מוניות בהיקף של לא פחות מ-  30 מוניות בחמש השנים האחרונות.
4.1.6. הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
4.1.7. הוא הגיש ערבות הצעה.
4.1.8. אין מניעה לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע קשור בו להשתתפות המציע במכרז ולמתן השירותים על ידו לרשות, ואין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, אפשרות לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע או בעלי עניין בו, לבין ביצוע השירותים על ידי המציע.
4.2. רשאי להשתתף במכרז לאזור שירות 2 כל מי שבמועד הגשת ההצעה עומד בעצמו בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
4.2.1.  הוא בעל תחנת מוניות הממוקמת בערים תל-אביב, רמת-גן או גבעתיים.
4.2.2.  הוא עומד בתנאים המפורטים בסעיפים 4.1.2 עד 4.1.8 לעיל.


5. את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות, רח’’ בית הדפוס 20, ירושלים, במסירה ידנית (לא בדואר או בפקס), עד המועד האחרון להגשת הצעות, לתיבת המכרזים המצויה בקומה 11, מגדל דונה.
6. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 18.7.19  בשעה 14:00.
7. למען הסר ספק, בכל סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח מודעה זו גובר נוסח המכרז.
פרטי ותנאי המכרז המלא מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות:
www.rashut2.org.il

קבצים להורדה:

מענה לשאלות הבהרה מכרז רדיו בערבית

14/01/2019

קבצים להורדה:

מכרז פומבי למתן שני זיכיונות לשידורי רדיו אזורי בשפה הערבית באזור הצפון


בהתאם לסעיף 38 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), מפרסמת בזאת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מכרז למתן עד שני זיכיונות לשידורי רדיו אזורי בשפה הערבית באזור הצפון (איזור מס’’ 2), כמפורט במסמכי המכרז.  


בכפוף לאמור בחוק ובכל תיקון שיתקבל לו, הזיכיון יינתן לזוכה לתקופה של 4 שנים שתחילתה ביולי,  2019. המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת הזיכיון בלא מכרז, לשלוש תקופות בנות 4 שנים כל אחת, לפי שיקול דעתה, על פי הסמכות הנתונה לה בסעיף 35 לחוק.


תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):


·         תאגיד שהוקם במיוחד לצורך קיום שידורי רדיו אזורי;


·         תאגיד העומד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיפים 41, 42 ו-72א(א) לחוק, בשינויים בתקנות הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (השתתפות במכרז לזיכיון לשידורי רדיו בערבית), תשס"ב-2002 וסעיף 71י לחוק;


·         קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;


·         תשלום דמי השתתפות במכרז בסך של 60,000 ₪ בתוספת מע"מ בהמחאה בנקאית (לא בהמחאה אישית) לפקודת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו כמפורט במסמכי המכרז. דמי ההשתתפות האמורים לא יוחזרו בכל מקרה;


·         תשלום דמי רכישה בסך של 1,000 ש"ח בתוספת מע"מ במזומן או בהמחאה בנקאית (לא בהמחאה אישית) לפקודת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו וצירוף הקבלה על הרכישה להצעה. דמי הרכישה לא יוחזרו בכל מקרה.


·         הגשת ערבות הצעה;


·         לא רשאי להשתתף במכרז תאגיד שהוא או תאגיד שלוב שלו או מנהליו או נושאי משרה בו או בעלי עניין בו החזיקו או הפעילו, לבד או עם אחרים, במישרין או בעקיפין, במועד כלשהו בשלוש השנים האחרונות, תחנת רדיו ללא זיכיון כדין;


·         כל מציע במכרז רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. כל מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה אחד או יותר במציע אינו רשאי להחזיק באמצעי שליטה כלשהו במציע אחר.


על המציעים לעמוד בדרישות הדין וכן בכל הדרישות המפורטות במכרז. מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הרשות, בתיאום מראש בטלפון 02-6556226.


שאלות ההבהרה יישלחו לרשות במייל, לכתובת rozi@rashut2.org.il, לא יאוחר מיום 30.8.18 בשעה 14:00. הרשות רשאית להאריך את המועד להגשת שאלות הבהרה, בהודעה שתינתן באתר האינטרנט של הרשות.


המועד האחרון להגשת הצעות הוא 14.10.18 עד שעה 15:00. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית למשרדי הרשות.


באחריות המציעים לעקוב אחר כל עדכון לגבי מכרז זה, ובכלל כך תשובות לשאלות ההבהרה שיפורסמו באתר הרשות. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ותוספות במסמכי המכרז, וכן לא לבחור בהצעה כלשהי ולבטל את המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.


מודעה זו הינה תמצית בלבד של חלק מהוראות המכרז. על המציעים לעיין היטב במסמכי המכרז ובהוראותיו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.